Jak ogłosić upadłość konsumencką? – Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra

Jak skutecznie złożyć wniosek o upadłość konsumencką w 2024?

Jak ogłosić upadłość konsumencką

Jak ogłosić upadłość konsumencką

W obliczu rosnących wyzwań finansowych, upadłość konsumencka staje się coraz częstszą opcją dla osób niezdolnych do spłaty swoich długów. W 2023 roku proces ten nabrał nowego wymiaru ze względu na aktualne zmiany prawne. W niniejszym artykule, jako doświadczony adwokat specjalizujący się w prawie upadłościowym, przedstawiam szczegółowy przewodnik dotyczący procedury składania wniosku o upadłość konsumencką. Dowiesz się, jakie są prawa i obowiązki dłużnika, jakie dokumenty są potrzebne oraz w jaki sposób profesjonalna kancelaria prawna może wspierać Cię w tym procesie.

Co to jest upadłość konsumencka?

Definicja upadłości konsumenckiej

Upadłość konsumencka, jako postępowanie sądowe, ma na celu regulację sytuacji dłużnika – osoby fizycznej, która znalazła się w sytuacji, gdy nie jest w stanie sprostać swoim zobowiązaniom finansowym. Jest to proces prawny przewidziany dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej, które z różnych przyczyn stały się niewypłacalne, czyli nie są w stanie regulować swoich długów w ustalonych terminach.

Mechanizm upadłości konsumenckiej jest formą wsparcia prawno-finansowego, umożliwiającym osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji ekonomicznej restrukturyzację swoich zobowiązań. Proces ten zaczyna się od złożenia wniosku do sądu właściwego do spraw upadłościowych. Wniosek taki powinien zawierać dokładny opis sytuacji finansowej dłużnika, w tym wyszczególnienie wszystkich zobowiązań oraz majątku.

Jak działa upadłość konsumencka?

Sąd, po otrzymaniu wniosku, analizuje sytuację dłużnika pod kątem jego zdolności do spłaty długów. Jeśli sąd uzna, że dłużnik faktycznie jest niewypłacalny i nie ma możliwości pokrycia swoich zobowiązań, może ogłosić upadłość. Od tej chwili zarządzaniem majątkiem dłużnika zajmuje się wyznaczony przez sąd syndyk, którego zadaniem jest zorganizowanie i przeprowadzenie procesu spłaty wierzycieli z dostępnych środków dłużnika.

Ważne jest podkreślenie, że upadłość konsumencka nie zawsze oznacza pełne umorzenie wszystkich długów. W niektórych przypadkach dłużnik może zostać zobowiązany do spłaty części długów w ramach tzw. planu spłat, który jest ustalany indywidualnie i może trwać przez kilka lat. Ponadto, nie wszystkie rodzaje zobowiązań kwalifikują się do umorzenia w ramach upadłości, na przykład zobowiązania alimentacyjne pozostają nadal aktualne.

Podsumowując, upadłość konsumencka jest skomplikowanym procesem prawnym, który może stanowić rozwiązanie dla osób fizycznych znajdujących się w głębokim kryzysie finansowym. Jest to jednak decyzja o dalekosiężnych konsekwencjach, wymagająca starannego rozważenia i, w wielu przypadkach, profesjonalnego doradztwa prawnego.

Porównanie postępowania upadłościowego i upadłości konsumenckiej

Podstawowa różnica pomiędzy postępowaniem upadłościowym a upadłością konsumencką polega na tym, że postępowanie upadłościowe dotyczy przedsiębiorców, podczas gdy upadłość konsumencka dotyczy osób fizycznych. W obydwu przypadkach, ogłoszenie upadłości konsumenckiej wynosi z sytuacji finansowej, w której dłużnik nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. 

Postępowanie upadłościowe jest procedurą prawną, w której decydowana jest sprawa o niewypłacalności firmy. Głównym celem tego postępowania jest zrealizowanie możliwie największej sumy pieniężnej dla wierzycieli poprzez sprzedaż majątku upadłego. W tym procesie biorą udział różne partie, w tym przedsiębiorca (dłużnik), wierzyciele, syndyk oraz sąd. Postępowanie upadłościowe kończy się likwidacją przedsiębiorstwa lub jego restrukturyzacją.

Upadłość konsumencka dotyczy zaś osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Ten rodzaj upadłości ma na celu umożliwienie osobie prywatnej uwolnienia się od długów, które nie jest w stanie spłacić. Upadłość konsumencka pozwala na ustanowienie planu spłaty długów lub na całkowite ich umorzenie, co umożliwia dłużnikowi rozpoczęcie finansowego „życia od nowa”. W zależności od kraju i jego przepisów, upadłość konsumencka może prowadzić do utraty pewnych praw, takich jak możliwość otrzymywania kredytów.

Obydwa te rodzaje upadłości różnią się także pod kątem procedur. Postępowanie upadłościowe jest zwykle bardziej złożone i długotrwałe, ponieważ obejmuje zarządzanie i sprzedaż majątku firmy. Upadłość konsumencka, z drugiej strony, jest zwykle prostsza i szybsza, chociaż to zależy od stopnia zadłużenia osoby prywatnej.
Mimo, dość dużych różnic pomiędzy tymi postpowaniami, takie jak podmiot, do którego upadłość się stosuje, czy zasady prowadzenia postępowania, oba rodzaje upadłości mają na celu osiągnięcie tego samego celu, czyli umożliwienie dłużnikowi spłacenia swoich długów w stopniu możliwym do wykonania, a wierzyciel.


Potrzebujesz pomocy adwokata?


Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką do sądu?

Elementy wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej to formalny dokument, który należy złożyć do sądu. Powinien on zawierać dokładne dane dłużnika, a także szczegółowy opis sytuacji finansowej, włączając w to majątek dłużnika, zadłużenia oraz wierzytelności. Niezbędne są również dokumenty potwierdzające fakt, że dłużnik jest niewypłacalny.

1. Informacje identyfikacyjne: wszystkie podstawowe informacje o dłużniku, takie jak pełne imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL.
2. Szczegółowy opis sytuacji finansowej: W tym powinny znaleźć się informacje o dochodach, wydatkach, długach, aktywach, a także przyszłych zobowiązaniach.
3. Dokumenty potwierdzające niewypłacalność: Dłużnik powinien także dostarczyć dokumenty, które potwierdzają jego niewypłacalność, takie jak :
– kopie zobowiązań finansowych,
– oświadczenie o przekroczeniu stanu niewypłacalności,
– dokumenty bankowe.
4. Lista wierzycieli: Dłużnik powinien dostarczyć pełną listę wszystkich wierzycieli, wraz z wartością ich roszczeń.
5. Propozycje uregulowania długów: Jeżeli to możliwe, dłużnik powinien złożyć propozycje, w jaki sposób zamierza uregulować swoje długi, np. poprzez program spłat długów.
6. Zgoda na ogłoszenie upadłości: Wniosek powinien zawierać zgodę dłużnika na ogłoszenie upadłości.
7. Podpisy: Dokument musi być podpisany zarówno przez dłużnika, jak i przez adwokata lub radcę prawnego, który pomagał w przygotowaniu wniosku.
8. Załączniki: Mogą to być kopie dokumentów tożsamości, dokumentów potwierdzających dochód i wydatki, kopie zobowiązań finansowych oraz wszelkich innych dokumentów, które mogą być użyteczne w procesie.

Ważne jest, aby pamiętać, że dokumenty powinny być dokładne i prawdziwe. Podanie nieprawdziwych informacji może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, włącznie z odrzuceniem wniosku o upadłość. 

Wymogi sądowe dla dłużnika w procesie upadłości konsumenckiej

Dłużnik musi spełniać szczególne wymogi sądowe, aby sąd przyjął wniosek o upadłość konsumencką. Przede wszystkim musi wykazać, że jest niewypłacalny i nie jest w stanie spełnić swoich zobowiązań wobec wierzycieli. Ponadto, dłużnik musi wykazać, że upadłość jest dla niego jedynym rozwiązaniem. Dodatkowo dłużnik jest zobowiązany do:

1. Przygotowania pełnej listy swoich długów, majątku i roszczeń, a także listy wszystkich swoich wierzycieli, łącznie z wysokością długów i terminami ich spłaty.
2. Przygotowania szczegółowego wykazu dochodów i wydatków, w tym informacji o źródłach dochodów i rodzaju wydatków.
3. Udostępnienia pełnej dokumentacji księgowej, dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej jeśli dłużnik był przedsiębiorcą.
4. Wykazania, że próbował innych metod uregulowania swoich zobowiązań zanim zdecydował się na upadłość.
5. Udowodnienia, że jest w stanie pokryć koszty postępowania upadłościowego.
6. Wykazania, że w ciągu ostatnich lat nie prowadził działalności, które mogłyby być uznane za działania na szkodę wierzycieli (m.in. tzw. działania oznaczające uprawomocnienie czynności prawnej).
7. Zgromadzenia i złożenia w sądzie wszystkich niezbędnych dokumentów i informacji zgodnie z wymogami formalnymi.
8. Akceptacji podjęcia przez sąd szereg działań, w tym sprzedaży swojego majątku w celu spłaty długów.
9. Udzielania pełnej współpracy sądowi i syndykowi podczas całego procesu upadłości, w tym udziału w przesłuchaniach sądowych, okresowych spotkaniach z wierzycielami i syndykiem.

Pamiętaj, że proces upadłości konsumenckiej jest skomplikowany i wymaga spełnienia wielu formalności. Aby zwiększyć swoje szanse na pomyślny wynik, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata lub radcy prawnego

Procedura sądowa po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką

Po złożeniu wniosku o upadłość konsumencką rozpoczyna się procedura sądowa, która może trwać od kilku tygodni do kilku miesięcy, w zależności od skomplikowania sprawy oraz obciążenia sądu. Pierwszym etapem jest dokładne zbadanie wniosku przez sąd. Sąd analizuje sytuację finansową wnioskodawcy, sprawdzając między innymi jego zobowiązania, dochody, majątek oraz historię finansową. Celem tej analizy jest ocena, czy dłużnik rzeczywiście jest niewypłacalny i czy spełnia wszystkie warunki niezbędne do ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Jeśli sąd uzna, że wniosek jest uzasadniony, wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Takie postanowienie jest następnie publikowane w odpowiednich rejestrach publicznych, co ma na celu poinformowanie wierzycieli i innych zainteresowanych stron o sytuacji dłużnika. Od momentu ogłoszenia upadłości dłużnik traci zarząd nad swoim majątkiem, który przechodzi pod zarząd syndyka.

Syndyk, wyznaczony przez sąd, przejmuje kontrolę nad majątkiem dłużnika i zarządza nim w celu maksymalizacji środków, które mogą być wykorzystane do spłaty wierzycieli. Syndyk ma również za zadanie przygotować plan podziału środków między wierzycieli oraz nadzorować jego realizację.

Przez cały czas trwania procedury sądowej, dłużnik może być zobowiązany do współpracy z syndykiem, dostarczając wszelkich niezbędnych informacji i dokumentacji. Proces sądowy w sprawie upadłości konsumenckiej jest często złożony i obciążający emocjonalnie, co sprawia, że wsparcie ze strony profesjonalisty tj. adwokata lub radcy prawnego może być nieocenione. Kancelaria adwokacka w Jeleniej Górze dla osób z okolicznych miejscowości specjalizująca się w upadłości konsumenckiej może pomóc w przygotowaniu wniosku, reprezentować dłużnika w sądzie oraz doradzać na każdym etapie procedury, zmniejszając stres i niepewność związane z tym procesem.

Jakie są prawa i obowiązki dłużnika w upadłości konsumenckiej?


Rola dłużnika w procesie upadłości konsumenckiej

Dłużnik ma określone prawa i obowiązki w procesie upadłości konsumenckiej. Przede wszystkim, obowiązkiem dłużnika jest uczciwe i pełne współpraca z sądem i syndykiem. Dłużnik ma prawo do pełnego uczestnictwa w procesie i dostępu do informacji o swoim przypadku. Ponadto, dłużnik ma prawo do złożenia planu spłaty długów.

Zadłużenia i majątek dłużnika w kontekście upadłości konsumenckiej

Zadłużenia dłużnika są głównym czynnikiem prowadzącym do upadłości konsumenckiej. Majątek dłużnika stanowi natomiast masę upadłości, z której spłaca się wierzycieli. Po ogłoszeniu upadłości, zarząd nad majątkiem dłużnika przejmuje syndyk. Majątek może być sprzedany, aby pokryć zobowiązania, jednak pewne elementy majątku mogą zostać wyłączone z masy upadłości na podstawie ustawy.

Wyłączenie niektórych elementów majątku z masy upadłości

W procesie upadłości konsumenckiej, niektóre elementy majątku dłużnika mogą zostać wyłączone z masy upadłości. Jest to zarezerwowane dla rzeczy, które są niezbędne do podstawowego utrzymania dłużnika i jego rodziny. Takie rzeczy mogą obejmować np. nieruchomości mieszkalne, pojazdów używanych do pracy lub dojazdu do pracy, rzeczy niezbędnych do wykonywania zawodu dłużnika, oraz pewnej wartości przedmiotów gospodarstwa domowego i osobistych.

Rola dłużnika w tworzeniu planu spłaty długów

Dłużnik ma prawo do złożenia planu spłaty długów. Plan ten musi być realistyczny i oparty na obecnej sytuacji finansowej dłużnika. Powinien uwzględniać przyszłe dochody i wydatki, a także potencjalne zmiany w sytuacji finansowej. Plan spłaty długów musi być zaakceptowany przez sąd i wierzycieli.

Prawa dłużnika po zakończeniu procesu upadłości

Po zakończeniu procesu upadłości, dłużnik ma prawo do tzw. „nowego startu”. Oznacza to, że dłużnik jest zwolniony od długów nieuregulowanych w procesie upadłości. Jest to możliwe dzięki tzw. umorzeniu długów, które odbywa się na mocy decyzji sądu. W niektórych przypadkach, umorzenie długów może mieć miejsce natychmiast po ogłoszeniu upadłości, w innych może wymagać okresu spłaty części długów. Prawa dłużnika po zakończeniu procesu upadłości to również prawo do otrzymania informacji dotyczących swojej upadłości oraz prawo do korzystania z usług doradztwa kredytowego i finansowego. 

Kiedy dłużnik jest niewypłacalny?

Dłużnik jest uznawany za niewypłacalnego, kiedy nie jest w stanie spłacić swoich zobowiązań. Niewypłacalność jest kluczowym elementem w procesie ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Niewypłacalność dłużnika musi być potwierdzona odpowiednimi dokumentami finansowymi. Znajomość faktu, że dłużnik jest niewypłacalny, jest niezbędna dla jego wierzycieli. Mogą oni wówczas podjąć odpowiednie kroki prawne w celu odzyskania swoich pieniędzy. Istnieją różne sposoby, aby określić, czy dłużnik jest niewypłacalny. Właściwy sąd rozpatruje dowody, takie jak bilanse, sprawozdania finansowe i dowody dotyczące bieżących zobowiązań dłużnika.

Wady ogłoszenia upadłości.

Konsekwencją niewypłacalności może być również restrukturyzacja długu, której celem jest umożliwienie dłużnikowi kontynuowania działalności, jednocześnie umożliwiając mu stopniowe spłacanie długów. W niektórych przypadkach wierzyciele mogą zgodzić się na umorzenie części długu, aby zapewnić dłużnikowi lepszą perspektywę spłaty pozostałej części długu.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej, choć jest sposobem na poradzenie sobie z trudną sytuacją finansową, wiąże się z szeregiem negatywnych konsekwencji, które mogą mieć długofalowy wpływ na życie dłużnika. Oto główne wady związane z ogłoszeniem upadłości:

 1. Negatywna informacja w Biurze Informacji Kredytowej (BIK): Informacja o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej pozostaje w rejestrze BIK przez okres zazwyczaj wynoszący 5 lat od zakończenia postępowania upadłościowego. Taka informacja jest dostępna dla banków i innych instytucji finansowych, co może utrudniać dostęp do nowych produktów kredytowych w przyszłości.
 2. Obniżenie zdolności kredytowej: Przebycie procesu upadłości konsumenckiej może znacząco obniżyć zdolność kredytową dłużnika. W praktyce oznacza to, że po wyjściu z upadłości, uzyskanie nowego kredytu, pożyczki osobistej czy finansowania zakupów ratalnych może być znacznie trudniejsze.
 3. Wyższe oprocentowanie kredytów i pożyczek: Osoby, które przeszły przez upadłość, często są postrzegane przez instytucje finansowe jako klienci o wyższym ryzyku kredytowym. To z kolei może skutkować wyższym oprocentowaniem proponowanych kredytów i pożyczek, co oznacza większe koszty finansowe dla dłużnika.
 4. Trudności w uzyskaniu kredytu hipotecznego: Uzyskanie kredytu hipotecznego może być szczególnie trudne dla osób, które przeszły przez upadłość konsumencką. Banki często wymagają od takich klientów wyższego wkładu własnego oraz mogą stosować surowsze kryteria oceny zdolności kredytowej.
 5. Ograniczenia w życiu osobistym i zawodowym: Upadłość konsumencka może wiązać się również z pewnymi ograniczeniami w życiu osobistym i zawodowym. Na przykład, w niektórych przypadkach, może ona wpłynąć na możliwości zawodowe, szczególnie w branżach, gdzie wiarygodność finansowa jest kluczowa.

Mimo tych wad, upadłość konsumencka oferuje dłużnikom szansę na nowy start po zakończeniu postępowania i wypełnieniu obowiązków wynikających z planu spłaty wierzycieli. Jest to proces, który wymaga starannego rozważenia, ale może ostatecznie prowadzić do stabilizacji finansowej i umożliwić odbudowę zdolności kredytowej.

Korzyści upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka, mimo iż jest poważnym krokiem, może przynieść dłużnikom wiele korzyści, zarówno w aspekcie finansowym, jak i emocjonalnym. Oto kilka z nich:

 1. Uzyskanie planu spłaty długów: Upadłość konsumencka umożliwia opracowanie indywidualnego planu spłaty długów, który jest dostosowany do aktualnych możliwości finansowych dłużnika. Plan ten zawiera harmonogram spłat, dzięki czemu dłużnik może systematycznie zmniejszać swoje zadłużenie. Sąd ustala długość planu spłaty, która zgodnie z przepisami nie powinna przekraczać 7 lat, zapewniając tym samym realną perspektywę wyjścia z długów.
 2. Ulgę w spłacie zobowiązań: W ramach postępowania upadłościowego możliwe jest częściowe umorzenie długów. Oznacza to, że dłużnik jest zobowiązany do spłaty tylko części swoich zobowiązań, natomiast pozostała część zostaje umorzona. Taki mechanizm pozwala na znaczne obniżenie łącznego obciążenia finansowego i ułatwia wyjście z sytuacji zadłużenia.
 3. Ochrona przed wierzycielami: Ogłoszenie upadłości konsumenckiej zapewnia dłużnikowi ochronę prawną przed działaniami egzekucyjnymi wierzycieli. Oznacza to, że od momentu ogłoszenia upadłości, wierzyciele nie mogą samodzielnie prowadzić egzekucji z majątku dłużnika, co daje mu przestrzeń do zorganizowania swojej sytuacji finansowej.
 4. Poprawa samopoczucia: Aspekt emocjonalny jest równie ważny, jak finansowy. Upadłość konsumencka często przynosi ulgę i poczucie odzyskania kontroli nad własnym życiem. Dłużnik, który zdecydował się na ten krok, może poczuć, że ma szansę na nowy start, bez ciągłego nacisku ze strony wierzycieli i ciężaru długów.

Podsumowując, upadłość konsumencka stanowi ważne narzędzie prawne, które pomaga osobom zadłużonym w powrocie do finansowej stabilności. Choć wiąże się z pewnymi trudnościami i konsekwencjami, może stanowić skuteczną drogę do rozwiązania problemów finansowych i odbudowy życia na nowo.

Jak ogłosić upadłość konsumencką: koszty

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej wiąże się z poniesieniem pewnych kosztów i opłat. Oto główne z nich:

 1. Opłaty sądowe: Aby wniosek o upadłość konsumencką został rozpatrzony przez sąd, dłużnik musi uiścić określoną opłatę sądową. Obecnie opłata ta wynosi 30 zł, co stanowi stosunkowo niewielki wydatek w porównaniu z ogólnymi kosztami całego postępowania.
 2. Koszty związane z przygotowaniem dokumentacji: Proces składania wniosku o upadłość konsumencką wymaga zgromadzenia i przygotowania odpowiedniej dokumentacji. Dłużnik może potrzebować zaświadczeń o dochodach, wyroków sądowych, informacji o zobowiązaniach finansowych itp. Zdobycie tych dokumentów może wiązać się z dodatkowymi kosztami, na przykład opłatami za wydanie niektórych zaświadczeń.
 3. Koszty związane z syndykiem masy upadłościowej: Po ogłoszeniu upadłości, do zarządzania majątkiem dłużnika wyznaczany jest syndyk. Syndyk ten odpowiada za zarządzanie masą upadłościową, co obejmuje między innymi sprzedaż majątku dłużnika oraz rozdzielenie uzyskanych środków między wierzycieli. Koszty działalności syndyka, które mogą być znaczące, pokrywane są z masy upadłościowej. Oznacza to, że jeśli dłużnik posiada jakikolwiek majątek, koszty te będą z niego finansowane.

Warto zaznaczyć, że choć koszty związane z upadłością konsumencką mogą wydawać się obciążające, często są one mniejsze niż ciągłe koszty obsługi rosnącego zadłużenia, szczególnie gdy uwzględni się długoterminowe korzyści płynące z uporządkowania swojej sytuacji finansowej i wyjścia z długów.

Czy możliwe jest ogłoszenie upadłości konsumenckiej za darmo?

Tak, w niektórych przypadkach istnieje możliwość ogłoszenia upadłości konsumenckiej bez ponoszenia kosztów, ale wymaga to spełnienia określonych warunków i kryteriów:

 1. Brak środków na pokrycie kosztów postępowania: Aby skorzystać z możliwości ogłoszenia upadłości bez kosztów, dłużnik musi wykazać, że nie posiada wystarczających środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z procesem upadłości. Oznacza to brak zdolności do opłacenia opłat sądowych oraz innych związanych z postępowaniem.
 2. Zwolnienie od kosztów sądowych: Dłużnik może złożyć wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych. Sąd, po analizie sytuacji finansowej wnioskodawcy, może podjąć decyzję o zwolnieniu dłużnika z obowiązku uiszczenia tych opłat, jeżeli uzna, że jego sytuacja materialna na to pozwala.
 3. Samodzielne przygotowanie dokumentacji: Koszty związane z procesem upadłości można również ograniczyć, przygotowując samodzielnie niezbędną dokumentację. Choć może to wymagać czasu i wysiłku, pozwala uniknąć wydatków na profesjonalne usługi prawne.
 4. Brak przymusu adwokacko-radcowskiego: W postępowaniu upadłościowym nie ma obowiązku korzystania z pomocy adwokata czy radcy prawnego. Oznacza to, że dłużnik może samodzielnie złożyć wniosek o upadłość.

Jednakże, warto podkreślić, że wsparcie profesjonalnego adwokata z Jeleniej Góry może znacząco zwiększyć szanse na pomyślne przeprowadzenie postępowania upadłościowego, zwłaszcza w sytuacjach bardziej złożonych. W siedzibie Kancelarii w Jeleniej Górze podczas porady prawnej można uzyskać szczegółowe informacje na temat procesu upadłości, w tym również orientacyjnych kosztów. Skorzystanie z pomocy adwokata z Jeleniej Góry może zapewnić lepsze zrozumienie wszystkich aspektów prawnych i procedur związanych z upadłością konsumencką, a także pomóc w skutecznym przejściu przez cały proces.


Potrzebujesz pomocy adwokata?


Przeczytaj również