Z chwilą śmierci spadkodawcy zgodnie z obowiązującymi przepisami, koniecznością staje się uporządkowanie spraw związanych z pozostawionym przez niego mieniem. Dział spadku w takiej sytuacji reguluje prawo spadkowe, którym zajmuje się prowadzona przeze mnie kancelaria adwokacka. Czym jest dział spadku i jak w tej kwestii może pomóc prawnik? W jaki sposób rozdysponowuje się m.in. rzeczy pozostawione przez zmarłego. Czy zawsze trzeba odpowiadać za jego długi?

Podział spadku prawnik, prawo spadkowe i podział majątku

Czym jest dział spadku?

To rodzaj sprawy prowadzonej przed sądem, a jej przedmiotem jest doprowadzenie do rozdzielenia mienia pozostawionego przez osobę zmarłą. Dział spadku, czyli podział majątku spadkowego odbywa się pomiędzy spadkobiercami. Zgodnie z przepisami należy rozdysponować pomiędzy każdego z nich wchodzące w jego skład m.in. rzeczy albo wyrównać ich wartości poprzez spłaty i dopłaty.

Jak można dokonać podziału spadku?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami istnieją dwa sposoby. Dział spadku można dokonać w drodze zawarcia umowy lub postępowania przed sądem.

Umowny dział spadku

Takie rozwiązanie jest możliwe w przypadku zgodnej woli spadkobierców w następujących kwestiach: czy jest potrzebny, w jaki sposób oraz formie zostanie dokonany. Podział może nastąpić w sposób:

  • faktyczny – poprzez przekazanie rzeczy lub prawa pewnej osobie,
  • cywilny – czyli sprzedaż i rozdział uzyskanej sumy pomiędzy uprawnione osoby.

W tym przypadku konieczne jest także osiągnięcie porozumienia co do wysokości, terminu i sposobu zapłaty wszelkich ewentualnych spłat i dopłat. Jeśli chodzi o umowę obejmującą podział spadku, prawnik może pomóc ją przygotować oraz wyjaśni wszelkie wątpliwości z nią związane.

Sądowy dział spadku

W tym przypadku całą procedurę wszczyna specjalny wniosek. Przy jego pisaniu można skorzystać ze wsparcia prawnika. Osobą, którą ma prawo do złożenia stosownego pisma o sądowy dział spadku, jest:

  • każdy ze współspadkobierców,
  • nabywca udziału w majątku osoby zmarłej,
  • wierzyciel spadkobiercy – w sytuacji, gdy dokonał zajęcia praw spadkowych swojego dłużnika w drodze egzekucji.

Zgodnie z przepisami z wnioskiem o podział mienia można wystąpić w dowolnym terminie. W toku postępowania o dział spadku sąd ustala skład majątku po zmarłym oraz jego wartość, aby w ten sposób określić wielkość udziałów przysługujących poszczególnym spadkobiercom oraz wysokość spłat i dopłat. Jeśli uczestnicy tej procedury są zgodni co do wyceny mienia po zmarłym, wówczas jest ona wiążąca dla organu prowadzącego sprawę. Jeśli jednak zachodzi rozbieżność uprawnionych w tym zakresie, wówczas prawo pozwala na to, aby sąd samodzielnie lub z pomocą opinii biegłego ustalił stan majątku spadkowego bądź wartość poszczególnych przedmiotów. Decyzja tego organu w kwestii działu spadku może przyznawać np. całość mienia jednemu spadkobiercy, części z nich lub wszystkim w stosunku do wielkości ich udziałów.

Jeśli chodzi prowadzenie kwestii regulowanych przez prawo spadkowego, to klienci najczęściej zwracają się do prawnika o poradę lub prowadzenie spraw w sądach wszystkich instancji w zakresie podziału mienia. Warto dodać, że każdy, kto jest spadkobiercą ustawowym lub testamentowym w terminie 6 miesięcy od dowiedzenia się o tytule swojego powołania do majątku po zmarłym, może złożyć oświadczenie, czy go przyjmuje (łącznie z długami) lub odrzuca.