Małżeństwo można sądownie rozwiązać na trzy sposoby. Jednym z nich jest rozwód z orzeczeniem o winie. Jako prawnik specjalizuję się m.in. w sprawach rozwodowych. Będąc adwokatem rodzinnym, podejmuję się ich prowadzenia na każdym etapie. Do mojej kancelarii przychodzą klienci, którzy m.in. chcą wykazać, że odpowiedzialność za rozpad małżeństwa ponosi partner. Trzeba się liczyć z tym, że ten proceder będzie wiązał się z trudnymi emocjami i postępowaniem dowodowym w celu potwierdzenia tezy stawianej przez powoda.

Jakie konsekwencje ma rozwód z orzeczeniem winy. Co może zrobić w tej kwestii prawnik? Na czym polega jego wsparcie prawne podczas sprawy rozwodowej?

Rozwód z orzeczeniem o winie prawnik

Co to jest rozwód z orzeczeniem o winie?

Statycznie tego typu rozstrzygnięć sądowych zapada najwięcej w Polsce. Niosą one za sobą zazwyczaj długotrwałe konsekwencje w zakresie dalszych stosunków małżonków jako rodziców i krewnych. Rozwód z orzeczeniem o winie w tym przypadku wskazuje, że odpowiedzialność za to ponosi jeden z partnerów. Mogła ona wynikać z zachowania zarówno umyślnego, jak i nieumyślnego i stanowić naruszenie obowiązków małżeńskich. To z kolei przyczyniło się do ustania więzi między stronami lub pogłębiło problem relacji między nimi. Warto jednak dodać, że w sprawie rozwodowej nie ma „bardziej” i „mniej winnego”, a kodeks rodzinny i opiekuńczy nie odróżnia winy „większej” od „mniejszej”. Rolą specjalizującego się w tym zakresie prawnika jest wytłumaczenie tego klientowi.

Pozew o rozwód z orzeczeniem o winie

To pismo rozpoczynające całą procedurę, które składa się w sądzie. W jego napisaniu może pomóc prawnik. Trzeba bowiem go dobrze i skrupulatnie przygotować, aby spełniał wszystkie wymogi formalne, a zarazem wskazać powody, dla których sąd miałby wydać postanowienie o orzeczeniu winy męża lub żony. Mogą nimi być np.:

  • zdrada,
  • alkoholizm,
  • odmowa współżycia,
  • uzależnienie od środków psychoaktywnych lub hazardu,
  • opuszczenie współmałżonka,
  • zaniedbywanie rodziny.

Ponadto ważne jest, aby zgromadzić oraz zabezpieczyć materiał dowodowy, który zostanie wykorzystany w pozwie. W tym zakresie również pomocą służy prawnik. Sprawy rozwodowe z orzeczeniem winy polegają bowiem m.in. na tym, że sąd analizuje zdjęcia, wydruki, raporty detektywistyczne, dokumentację medyczną itd. Ponadto przesłuchuje świadków oraz – jeśli zachodzi taka konieczność, powołuje również biegłych.

Ile trwa taki rozwód? Rzadko kiedy kończy się na jednej rozprawie i wynika to najczęściej z ilości materiału dowodowego, który trzeba zgromadzić oraz czynności, jakie trzeba przeprowadzić.

Co daje rozwód z orzeczeniem o winie?

Na podstawie takiego wyroku sądowego istnieje możliwość dochodzenia od małżonka winnego alimentów na rzecz:

  • małoletniego dziecka – sąd ustala zasady ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania uprawnionego,
  • małżonka – sąd może je przyznać, jeśli rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego.

Można skonsultować z prawnikiem, czy warto starać się o to świadczenie w czasie jednej sprawy rozwodowej, czy też w osobnym postępowaniu, po uzyskaniu orzeczenia o winie.

Wybierając taki wariant rozwiązania małżeństwa, można też podjąć negocjacje przedrozwodowe z małżonkami i pełnomocnikami w zakresie wszelkich składników wyroku.