Kwestie związane z rozdzieleniem mienia po formalnym zakończeniu związku, należą do jednych z najtrudniejszych, z jakimi mierzą się rozstający się małżonkowie. Ze swojej adwokackiej praktyki wiem, że często sprawa o podział majątku po rozwodzie jest skomplikowana pod względem faktycznym i prawnym. Nie zawsze udaje się ją rozwiązać polubownie, wtedy trzeba liczyć się z dodatkowym procesem sądowym. Nierzadko ciągnie się on latami i nie należy do najtańszych rozwiązań.

W jaki sposób możliwy jest podział majątku wspólnego po rozwodzie i co może zrobić prawnik w tej kwestii w ramach świadczonej pomocy? Czy każda ze stron ma równe prawa do niego?

Podział majątku po rozwodzie prawnik

Czym jest podział majątku wspólnego?

To działanie prawne, którego celem jest, aby określone składniki majątkowe małżonków stały się wyłącznie własnością jednego, a nie obojga małżonków. Najczęściej taka sprawa o podział majątku odbywa się po rozwodzie, proces ten może jednak się odbyć przed formalnym rozstaniem, w jego trakcie lub nawet kilka lat po rozwiązaniu małżeństwa.

Wspólne mienie dzieli się w drodze zawarcia umowy (polubownie) lub poprzez orzeczenie sądu – czasami udaje się to przeprowadzić podczas jednej sprawy rozwodowej.

W jaki sposób można podzielić majątek wspólny?

Osoby, które korzystają z pomocy kancelarii, często pytają o to, jakie w tym zakresie rozwiązania dopuszcza prawo. Jako prawnik specjalizujący się w sprawach dotyczących podziału majątku wspólnego przedstawiam możliwe opcje:

  • na podstawie zgodnego wniosku małżonków w postępowaniu o rozwód – wówczas do pozwu lub w odpowiedzi na niego dołącza się stosowny wniosek. Sąd ustala wtedy, jakie składniki wchodzą w skład mienia obu stron oraz dzieli je wraz ze spłatami lub dopłatami;
  • w drodze umowy – w postaci aktu notarialnego (gdy w grę wchodzą nieruchomość) lub w formie pisemnej (jeśli dzielone są ruchomości np. samochody, meble itp.);
  • w trakcie postępowania sądowego o podział mienia – ta procedura zazwyczaj długo trwa ze względu na udział świadków, powołanie biegłych itd.

Podczas udzielanych przez prawnika porad klienci dowiadują się też, że majątek wspólny po rozwodzie nie musi być rozdzielony równo po połowie pomiędzy małżonkami.

Jak może pomóc prawnik?

W mojej kancelarii prowadzę postępowania dotyczące rozdzielenia dobytku małżonków, którzy zamierzają się rozwieść, jak i byłych współmałżonków. Zakres pomocy prawnika w sprawach o podział majątku wspólnego obejmuje m.in.:

  • konsultacje prawne,
  • udział w negocjacjach między stronami,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • pomoc w gromadzeniu materiału dowodowego,
  • reprezentowanie klientów przed sądami wszystkich instancji.

Jednym z najczęściej zadawanych prawnikowi pytań przez klientów, co powinno odbyć się najpierw: rozwód czy sprawa o podział majątku? Jest to zawsze jednak uzależnione od konkretnej sytuacji faktycznej i prawnej danej osoby. Po jej analizie mogę zarekomendować dopuszczalne prawem rozwiązania i jeśli mocodawca sobie zażyczy, opracować indywidualną strategię działania.

Służę wsparciem zarówno podczas postępowania o rozwód, jak i spisania umowy o podział majątku wspólnego lub przygotowanie wezwania do ugodowego rozdzielenia go po formalnym rozwiązaniu małżeństwa. Na bieżąco informuję klientów o przebiegu ich sprawy.