Odszkodowania

Wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, odszkodowanie za kradzież z włamaniem, pożar, zalanie, zmieszczenie mienia, zaniżenie i odmowa wypłaty odszkodowania, sprawy o zadośćuczynienie. Reprezentujemy klientów na etapie likwidacji szkody oraz przed sądami na terenie całego kraju.

Więcej informacji...

Sprawy cywilne

Sprawy o zapłatę, dochodzenie wierzytelności, udzielnie porad prawnych, sporządzanie i opiniowanie umów, roszczenia z gwarancji i rękojmi oraz czynów niedozwolonych, dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, odstąpienie od umowy, kary umowne, sprawy odszkodowawcze, użytkowanie wieczyste, reprezentacja przed sądem.

Więcej informacji...

Sprawy karne

Udział w czynnościach śledztwa i dochodzenia oraz w postępowaniach sądowych w charakterze obrońcy podejrzanego albo pełnomocnika pokrzywdzonego. Sprawy o wykroczenia i przestępstwa. Doradztwo i reprezentacja w postępowaniu wykonawczym, sporządzanie środków odwoławczych od wyroków sądów, pomoc w zakresie uzyskania dozoru elektronicznego, warunkowego przedterminowego zwolnienia, czy też odroczenia wykonania kary.

Więcej informacji...

Sprawy rodzinne

Władza rodzicielska oraz regulacja kontaktów między rodzicami a dziećmi, ustalenie miejsca zamieszkania dziecka, ustalenie i ograniczenie władzy rodzicielskiej, roszczenia alimentacyjne, rozwody, separacja, mediacje ws. 500+, podział majątku wspólnego małżonków oraz rozliczenie nakładów na majątek wspólny.

Więcej informacji...

Sprawy gospodarcze

Obsługa spółek prawa handlowego, umowy w obrocie gospodarczym, doradztwo prawne w zakresie wyboru prawnych form prowadzenia działalności gospodarczej, rejestracja spółek z o.o., negocjacje z kontrahentami, reprezentacja w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych w zakresie dochodzenia zaległych wierzytelności, dochodzenie roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy, kary umowne, zwroty kaucji gwarancyjnych.

Więcej informacji...

Reprezentacja sądowa i pozasądowa

Przygotowywanie wszelkiego rodzaju pism i umów. Reprezentacja w sprawach pozasądowych i sądowych o charakterze cywilnym (sprawy odszkodowawcze, spadkowe, o zapłatę, rozwód, podział majątku), karnym (jazda po alkoholu, zatrzymanie prawa jazdy), gospodarczym i administracyjnym. Prowadzimy negocjacje i mediacje. Reprezentujemy Klientów na terenie całej Polski.

Więcej informacji...

Sprawy o zapłatę i windykacja

Kompleksowa obsługa na etapie postępowania przedsądowego, jak sądowego. Prowadzenie spraw w postępowaniach nakazowych, upominawczych i uproszczonych. Reprezentujemy nie tylko stronę powodową, ale również bronimy interesów naszych Klientów zastępując pozwanych, składając w ich imieniu sprzeciw, zarzuty, apelację, zażalenie bądź przygotowując inne konieczne pisma w toczących się postępowaniach. Pomagamy dłużnikom w postępowaniu egzekucyjnym.

Więcej informacji...

Umowy

Przygotowanie i opiniowanie umów handlowych, budowlanych, deweloperskich, projektowych, podwykonawczych, dotyczących obrotu nieruchomościami. Prowadzenie negocjacji przed zawarciem umowy. Przygotowanie ogólnych warunków umów i regulaminów, przygotowywanie i negocjowanie umów o poufności, sporządzanie wzorów dokumentów.

Więcej informacji...

Sprawy spadkowe

Prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku, zachowek, odrzucenie spadku, wydziedziczenie, sprawy dot. podważenia ważności testamentu. Reprezentujemy spadkobierców, wnioskodawców, uczestników postępowania, jak również powodów, pozwanych oraz spadkodawców chcących rozporządzić swoim majątkiem.

Więcej informacji...