Skutkiem rozstania się rodziców jest nie tylko podział opieki nad potomstwem. Zgodnie z obowiązującym prawem regulowana jest także kwestia, które z opiekunów będzie płacić alimenty na dzieci po rozwodzie. Jako prawnik specjalizuję w tego rodzaju sprawach – od świadczenia porad prawnych aż po reprezentację klientów w postępowaniu sądowym. Jak uzyskać to świadczenie? Kto może być zobowiązany do jego płacenia?

Alimenty na dzieci prawnik

Czym są alimenty na dzieci?

Jest to świadczenie ustanowione przez kodeks rodzinny, które ma celu zapewnienie uprawnionemu koniecznych środków utrzymania, a w miarę potrzeby – również wychowania. Alimenty po rozwodzie są płacone na dzieci w sytuacji, gdy nie są one w stanie utrzymać się samodzielnie. Istnieje także możliwość regulowania tego świadczenia na dorosłe potomstwo – jako prawnik zajmuję się również takimi sprawami. Obowiązek ten wygasa wówczas dopiero, gdy jako pełnoletnie osoby są w stanie samodzielnie zaspokajać własne usprawiedliwione potrzeby.

Alimenty można przeznaczać na pokrycie wszystkich wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka:

  • wyżywienie,
  • odzież,
  • mieszkanie,
  • leczenie,
  • wykształcenie,
  • potrzeby kulturalne.

Co do zasady obowiązek alimentacyjny trwa od chwili narodzin uprawnionego i nie musi mieć wyłącznie formy świadczeń o charakterze pieniężnym. Co jeszcze kwalifikuje się do tego, można dowiedzieć się podczas konsultacji z prawnikiem.

Alimenty – jakie są sposoby na ich ustalenie?

Pierwszą opcją jest rozwiązanie polubowne, czyli na podstawie dobrowolnego porozumienia pomiędzy stronami jeden z rodziców zobowiązuje się do ponoszenia tych kosztów. Z kolei wszczęcie sprawy sądowej o zapewnienie uprawnionemu powyższych środków poprzedza zawsze złożenie odpowiedniego pisma. Procedurę tę rozpoczyna pozew o alimenty na rzecz dzieci, a prawnik może pomóc w jego przygotowaniu. Trzeba wziąć pod uwagę, że wystąpienie z odpowiednim powództwem wiążę się ze spełnieniem szeregu wymogów formalno-prawnych.

Jest jeszcze możliwość, że sąd orzekając rozwód lub separację, w wydanym wyroku zawrze rozstrzygnięcie w przedmiocie wysokości, w jakiej każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania potomstwa.

Od czego zależy wysokość alimentów na rzecz dzieci?

Wpływ na to, w jakiej wysokości ma być regulowane to świadczenie, zależy od następujących czynników:

  • usprawiedliwionych potrzeb dziecka – fizycznych, duchowych związanych z zainteresowaniami i hobby, jak również dających możliwości kontynuowania dalszej nauki;
  • zarobkowych i majątkowych możliwości rodziców – oznacza to, że dana osoba, z uwagi na swoje zdolności, umiejętności czy wykształcenie, jest w stanie osiągać takie, a nie inne zarobki.

Na wysokość alimentów na rzecz dzieci po rozwodzie wpływ może mieć zła sytuacja finansowa zobowiązanego. Niekiedy stanowi ona przesłankę do tego, aby zaprzestał on ich płacenia.

Z pomocy prawnika można skorzystać zarówno w kwestii uzyskania tego świadczenia, jak i jego podwyższenia, obniżenia lub zawieszenia.

Wsparcie prawne w zakresie alimentów

Uprawniony, bez względu na wiek, a także to, czy żyje z rodzicami wspólnie, jak i oddzielnie, ma prawo do takiej samej stopy życiowej co opiekunowie. Dlatego tak ważne znacznie mają alimenty dla dzieci po rozwodzie. Z pomocą prawnika można podjąć odpowiednie kroki prawne w celu ich otrzymywania.