Odszkodowania

 

Kancelaria prawna odszkodowania Jelenia Góra

  • Otrzymałeś zaniżone odszkodowanie?
  • Odmówiono Ci wypłaty odszkodowania?
  • Posiadasz dokumentację wypadku / szkody?
  • Zdarzenie miało miejsce do 20 lat wstecz?
  • Miałeś kolizję i nie wiesz od czego zacząć?

Kancelaria ubezpieczeń

Na przestrzeni ostatnich lat moja Kancelaria prowadziła wiele spraw o odszkodowanie powypadkowe lub zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy wypadku przeciwko firmom ubezpieczeniowym. Osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych zapewniamy profesjonalną pomoc prawną na każdym etapie postępowania.

Naszym klientom udzielamy pomocy:h2

  • od chwili wypadku
  • prowadząc negocjacje z zakładem ubezpieczeń
  • składamy w imieniu klientów odwołania od niekorzystnych decyzji ubezpieczyciela
  • prowadzimy sprawy przed sądem, aż do wydania wyroku

Firmy ubezpieczenie często już po zgłoszeniu się do udziału w sprawie adwokata,  zmieniają swoje stanowisko i wypłacają należne odszkodowanie. W ramach prowadzonej pomocy prawnej występujemy w imieniu naszych klientów zarówno o odszkodowanie jak i zadośćuczynienie. Na podstawie dostarczonych dokumentów ocenimy szanse na wygraną, ewentualne ryzyko procesu oraz przedstawimy Ci najkorzystniejsze rozwiązanie. Dzięki posiadanemu doświadczeniu, jesteśmy w stanie dokonać rzetelnej oceny możliwości i zagrożeń związanych ze skierowaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Jako Kancelaria z Jeleniej Góry możemy pochwalić się ponad 90% skutecznością wygranych w sprawach prowadzonych przed  sądem. W sprawach przeciwko firmom ubezpieczeniowym reprezentujemy klientów na terenie całej Polski.


Ile kosztuje prowadzanie sprawy o odszkodowanie?

WSTĘPNEJ ANALIZY AKT DOKONUJEMY ZA DARMO. Ciężko jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Koszt pomocy prawnej adwokata w sprawie o odszkodowanie jest zależny od wielu czynników, takich jak np. wysokość roszczenia, stopień skomplikowania sprawy, rodzaj szkody czy tez dochodzonych roszczeń. Aby to ustalić prawnicy w Kancelarii muszą zapoznać się z dokumentami sprawy.


Jak duże odszkodowanie i zadośćuczynienie mogę uzyskać?

Używając ulubionego stwierdzenia prawników … to zależy. Prawo do ubiegania się o odszkodowanie oraz jego wysokość, określa się na podstawie doznanej szkody. Przykładowo, przy kolizji drogowej będzie to najczęściej koszt całkowitej naprawy pojazdu. Jednak w skład należnego nam odszkodowania, poza kosztami np. naprawy pojazdu, czy też holowania, wchodzą również takie wydatki jak rehabilitacja po wypadku, zakup leków, czy koszt dojazdów do lekarza.

Przy ubezpieczeniach dobrowolnych konkretne kwoty zapisane są w umowie z ubezpieczycielem. Jeżeli sprawa o odszkodowanie trafia do sądu, wysokość kwoty odszkodowania jest określana w oparciu np. o rachunki, faktury zakupu czy tez paragony potwierdzające poniesione koszty. Ustalając wysokość zadośćuczynienia trzeba pamiętać, iż ma ono charakter jednorazowy,  więc obejmuje wszystkie negatywne doznania po stronie poszkodowanego wypadku, także te, które będzie odczuwać w przyszłości.

Jeżeli sąd przyznał w wyroku odpowiednią kwotę tytułem zadośćuczynienia,  nie wyłącza to przyznania poszkodowanemu kolejnego zadośćuczynienia. Warunkiem ujawnienie się nowej krzywdy, której nie można było przewidzieć w zakończonym postępowaniu

Przepisy kodeksu cywilnego nie zawierają żadnych kryteriów, jakimi należy kierować się przy wyliczaniu wysokości zadośćuczynienia. Doświadczony prawnik na podstawie m.in. okoliczności sprawy, stopnia doznanej krzywdy oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego, będzie mógł właściwie określić należną kwotę zadośćuczynienia.

PROSTE KROKI

1

Miałeś wypadek i zaniżono Twoje odszkodowanie?

2

Skontaktuj się z nami 887 887 995

3

Podczas spotkania przeanalizujemy Twój przypadek

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną

— W jakich sprawach może Ci pomóc adwokat —


Odszkodowanie za skutki błędu lekarskiego

Domaganie się odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu, czy śmierci pacjenta należy do kategorii spraw odszkodowawczych o wysokim stopniu skomplikowania. Konieczne jest wykazanie związku przyczynowo skutkowego pomiędzy nieudanym zabiegiem, winą lekarza lub szpitala a powstaniem krzywdy u pacjenta.  W trakcie postępowania przed sądem będziemy musieli wykazać, iż zabieg medyczny lub operacja została przeprowadzona błędnie a winę za to ponosi placówka medyczna. Niejednokrotnie w tego typu postępowaniach z uwagi na specjalistyczną wiedzę, konieczne będzie skorzystanie z opinii biegłych lekarzy sądowych.


Odszkodowanie za wypadki przy pracy, w tym przy pracy na czarno

Nasza Kancelaria reprezentuje klientów w sprawach odszkodowawczych przeciwko organom rentowym, takim jak ZUS czy KRUS. Dochodzimy odszkodowań z tytułu wypadków przy pracy i świadczeń uzupełniających od pracodawcy poszkodowanego lub firmy ubezpieczeniowej. Pracownicy poszkodowani w wypadkach pracownicy często nie wiedzą, iż roszczenie odszkodowawcze przysługuje im bez względu na fakt, czy pracowali legalnie czy tez na czarno, bez umowy.


Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Praca w gospodarstwie rolnym z uwagi na swój charakter obciążona jest dużym ryzykiem. Do najczęstszych wypadków dochodzi podczas korzystania z urządzeń i maszyn rolniczych. Źródłem szkody mogą być również zwierzęta żyjące w gospodarstwie. Przepisy nakładają na właścicieli gospodarstw rolnych obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC. Dodatkowo każda firma ubezpieczeniowa posiada w swojej ofercie pakiet dobrowolnych ubezpieczeń dla osób fizycznych (rolników) posiadających gospodarstwo rolne. Nasza Kancelaria reprezentuje rolników w sprawach o odszkodowanie z tytułu uszkodzenia ciała, utraty życia, zniszczeń budynków i mienia wchodzącego.


Odszkodowanie za zniszczony samochód lub motocykl

Zakłady ubezpieczeń w przypadku ustalania wysokości należnego odszkodowania z tytułu uszkodzenia pojazdu uczestniczącego w kolizji drogowej, czy to z polisy OC sprawcy, czy AC -autocasco notorycznie zaniżają wysokość świadczenia. Standardem jest uwzględnienie zbyt niskich kosztów roboczogodziny za pracę blacharskie i lakiernicze ( np. 50 zł za roboczogodzinę), uwzględnienie wartości części alternatywnych (zamienników ) zamiast części oryginalnych, zastosowanie amortyzacji na części użyte do naprawy pojazdu, stosowanie rożnego rodzaju rabatów i upustów na ceny części oferowanych  przez zakłady naprawcze z nimi współpracujące. Katalog pozycji ulegających zaniżeniu w kosztorysie naprawy pojazdu  jest bardzo szeroki. Firmy ubezpieczeniowe liczą na to, iż propozycja szybkiej wypłaty zaniżonego odszkodowania zniechęci właściciela pojazdu do dochodzenia swoich roszczeń przed sądem. Z praktyki naszej Kancelarii wynika, iż w przypadku spraw prowadzonych przed Sądem chociażby w Jeleniej Górze, kwoty odszkodowania przyznane w wyrokach naszym Klientom są średnio o 80% wyższe, niż pierwotnie wypłacone przez ubezpieczycieli.


Odszkodowanie za najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy

Orzecznictwo Sądu najwyższego nie pozostawia żadnych wątpliwości co do odpowiedzialności ubezpieczyciela z tytułu kosztów poniesionych przez poszkodowanego na najem pojazdu zastępczego. I nie ma tutaj znaczenia czy poszkodowany  jest przedsiębiorcą, czy osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej , czy pojazd  będzie wykorzystywał do celów komercyjnych lub prywatnych oraz czy ma możliwość korzystania  z komunikacji zbiorowej.


Odszkodowanie za koszty holowania pojazdu lub parkowania pojazdu

Zgodnie art. 361 § 2 k.c. naprawienie szkody obejmuje straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Poszkodowanemu przysługuje zwrot wydatków które poniósł na holowanie pojazdu do warsztatu lub swojego miejsca zamieszkania. Firmy ubezpieczenie niesłusznie bardzo często nie uznają takich wydatków.


Odszkodowanie za kradzież samochodu, lub innego pojazdu

Pomimo posiadania przez poszkodowanego polisy AC, ubezpieczyciele często odmawiają  wypłaty odszkodowania kwestionując w ogóle fakt zajścia kradzieży, oskarżając właściciela o np. skopiowanie kluczyka samochodowego, nieprawidłowe zabezpieczenie pojazdu, pozostawienie w aucie dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu.


Odszkodowanie dla warsztatu samochodowego, firmy wynajmującej samochód z OC sprawcy

W chwili obecnej większość napraw z tytułu OC jak i tych na podstawie polisy AC, likwidowana jest bezgotówkowo na podstawie udzielonej warsztatowi naprawczemu, podmiotowi wynajmującemu auto z OC cesji wierzytelności, mimo tego ubezpieczyciel odmawia uznawania pełnych kosztów naprawy lub wynajmu pojazdu wskazanych na wystawionej przez serwis samochodowy fakturze.


Odszkodowania rolnicze

Uszkodzenia plonów rolnych przez zwierzynę, szkody powstały w wyniku suszy, mrozu, powstanie uszczerbku na zdrowiu podczas prac w gospodarstwie rolnym bądź na polu, uszkodzenia mienia, sprzętu należącego do rolnika.


Odszkodowania łowieckie, z tytułu wejścia zwierząt w szkodę

Zwierzyna (dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny) potrafi dokonać znacznych szkód w uprawach i płodach rolnych. Poszkodowany w wyniku wejścia dzikiej zwierzyny w szkodę ma prawo do odszkodowania od właściwego obwodu łowieckiego po dokonaniu oględzin i jej oszacowaniu.


Odszkodowanie za zalanie mieszkania

Do zalania mieszkania przez sąsiada z góry, czy domu w wyniku wybicia studzienki kanalizacyjnej dochodzi bardzo często. Nawet gdy sprawca szkody ma polisę od odpowiedzialności cywilnej za tego typu szkody, to raczej trudno liczyć na to, iż ubezpieczyciel w pełni pokryje wszystkie koszty związane z remontem mieszkania, wymianą mebli, wysuszenia mieszkania, dezynfekcji, konieczności zamieszkania na czas remontu w wynajmowanym
mieszkaniu, hotelu.

Odszkodowanie za zniszczenia przez pożar, wichurę czy inne zdarzenie atmosferyczne 

Odszkodowanie z polisy na życie, polisy NW, grupówki – polisy grupowego

Ubezpieczenia, mimo zawartej polisy kwota, która przyznaje poszkodowanemu, czy uprawnionemu do świadczenia nie zawsze odpowiada warunkom zawartej polisy, gdy ubezpieczyciel wydaje decyzje odmowną co do uznania roszczenia, lub wydaje decyzje w kwocie niesatysfakcjonującej uprawnionego z polisy.


Odszkodowanie w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania z uwagi na brak stwierdzenia w karcie zgonu zajścia zawału serca lub udaru mózgu

Odszkodowanie z polisy dotyczącej ubezpieczenia mienia

Najczęściej ubezpieczenia mieszkania, nieruchomości, zalania mieszkania przez sąsiada, spalenia mieszkania, kradzieży mienia.


Odszkodowanie za szkodę w transporcie

Gdy wystąpiła szkoda w przewozie, np. ładunek przewożony lub którego przewóz zlecono, został uszkodzony lub zaginął.


Obrona przed roszczeniami ubezpieczyciela z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych

Obrona przed roszczeniami ubezpieczyciela z tytułu dochodzenia roszczeń regresowych, czy to związanych z dochodzeniem wypłaconego odszkodowania osobie poszkodowanej, czy w przypadku dochodzenia roszczeń regresowych w związku z regresem nietypowym.


Obrona przed roszczeniami ubezpieczyciela w sytuacji dochodzenia podwójnej składki na ubezpieczenie OC


Prowadzenia negocjacji z zakładem ubezpieczeń

Prowadzenia mediacji z zakładem ubezpieczeń w zakresie zawarcia ugody w zakresie należnego poszkodowanemu odszkodowania.


— Co adwokat może dla Ciebie uzyskać —

Odszkodowanie za uszkodzony samochód

W sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmawia zwrotu pełnej kwoty kosztów z tytułu naprawy pojazdu, stosuje amortyzację części zamiennych, obniża stosowaną przez warsztat naprawczy stawkę roboczogodziny, stosuje współczynnik odchylenia przy lakierze samochodowym, stosuje niezasadnie korekty ujemne wpływające na wartość pojazdu, ustala wartość wraku przy szkodzie całkowitej w wartości odbiegającej od ceny rynkowej, odmawia wypłaty odszkodowania za holowanie pojazdu, odszkodowania za najem pojazdu zastępczego, odszkodowania za parkowanie pojazdu powypadkowego, stosuje niezasadnie optymalizacje części samochodowych narzucając zastosowanie zamienników lub części używanych, rozlicza szkodę jako całkowita, gdy ta ma charakter szkody częściowej.


Odszkodowanie za utratę wartości pojazdu

W wyniku kolizji drogowej dochodzi do zmniejszenia się wartości pojazdu, nawet gdy doszło do jego kompleksowej naprawy  w warsztacie samochodowym z sieci ASO. W tej sytuacji osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie odpowiadające różnicy pomiędzy wartością pojazdu sprzed szkody, a wartością pojazdu naprawionego po szkodzie.


Odszkodowanie za utracone zyski firmy z uwagi na niemożność korzystania z rozbitego samochodu


Odszkodowanie za zalane mieszkanie, zniszczone mienie

W tego typu sytuacjach zakład ubezpieczeń często zaniża należne odszkodowanie, ustala je jedynie w hipotetycznej kosztorysowej wysokości, co nie koresponduje z rzeczywistymi kosztami przywrócenia nieruchomości do stanu sprzed zalania, zniszczenia, nie uwzględnia kosztów związanych z naprawą szkody, jak kosztów wynajmu lokalu na czas remontu, kosztów wymiany mebli, osuszania lokalu.


Zadośćuczynienie za ból i cierpienie, doznane w wyniku w wypadku

Zadośćuczynienie jest formą odszkodowania przyznawanego za krzywdę o charakterze niemajątkowym, osoby poszkodowane najczęściej określają tego typu roszczenia jako tzw. „Odszkodowanie za szkodę moralną. Zadośćuczynienie ma za zadanie skompensować (ulżyć w cierpieniu, bo w przypadku poważnego uszczerbku na zdrowiu żadne odszkodowanie raczej nie zrekompensuje powstałej straty) krzywdę polegająca na powstaniu uszczerbku na zdrowiu, np.: złamaniu ręki w wypadku samochodowym, czy pęknięcia kości śródstopia w wyniku upadku na oblodzonych chodniku.


Zadośćuczynienie – odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej

Polskie prawo przewiduje, iż również w sytuacji gdy krzywda wywołana jest zawinioną przez osobę trzecią śmiercią osoby bliskiej, to rodzinie, osobom bliskim dla zmarłego przysługuje z tego tytułu zadośćuczynienie, odszkodowanie za śmierć osoby bliskiej.


Zadośćuczynienie za naruszenia innych dóbr osobistych

W sytuacji, gdy w wyniku działania osoby trzeciej zostaną naruszone inne dobra osobiste, niż wskazane wyżej, to wówczas również osobie poszkodowanej z tego tytułu przysługuje zadośćuczynienie, mowa tutaj o: w takich sytuacjach jak: publikacja wizerunku bez zgody, nękanie – stalking, publikacja nagich zdjęć, pomówienie i wiele innych przypadków, w których poszkodowany czuje, iż jego dobra osobiste zostały w sposób bezprawny naruszone.


Jednorazowe odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej

Obok krzywdy o charakterze „moralnym” śmierci osoby bliskiej towarzyszą także inne niekorzystne dla bliskich zmarłego niekorzystne zmiany w sferze ekonomiki. Śmierć osoby bliskiej nierzadko stanowi bowiem swojego rodzaju „wstrząs ekonomiczny” dla jego najbliższych. Najbliżsi tracą osobę, na pomoc której mogli liczyć w życiu codziennym. Odszkodowanie z tytułu śmierci osoby bliskiej obejmuje te szkody o charakterze majątkowym, które nie są objęte rentom z tytułu traty żywiciela.


Renta wyrównawcza z tytułu śmierci osoby bliskiej

Jeżeli wskutek uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia nastąpiła śmierć poszkodowanego, przepis art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego uprawnia osoby bliskie dla zmarłego, o ile na zmarłym ciążył względem nich obowiązek alimentacyjny, do żądania renty obliczonej stosownie do potrzeb poszkodowanego oraz do możliwości zarobkowych i majątkowych zmarłego przez czas prawdopodobnego trwania obowiązku alimentacyjnego. Osobami uprawnionymi do żądania renty będą więc przede wszystkim małżonek i dzieci, ale także dalsi krewni w określonych przypadkach.


Odszkodowanie za poniesione koszty pogrzebu

W sytuacji śmierci osoby bliskiej, ze śmiercią osoby bliskiej w wypadku łączy się także konieczność poniesienia kosztów, takich jak koszty pogrzebu, koszty przewiezienia zwłok do miejsca ich pochowania, nabycia i urządzenia grobu, wystawienia nagrobka odpowiadającego zwyczajom środowiska, zakupu kwiatów, odzieży żałobnej, czy opłacenia stypy. Ważnym jest, iż zasiłek pogrzebowy, jako świadczenie o charakterze ubezpieczeniowym, nie podlega zaliczeniu na poczet należnego odszkodowania z tytułu śmierci bliskiego.


Odszkodowanie za poniesione koszty leczenia zmarłego

Może mieć miejsce sytuacja, iż pomiędzy wypadkiem a śmiercią osoby bliskiej miało miejsce leczenie, także te koszty o ile były celowe i niezbędne stanowią element odszkodowania związanego ze śmiercią osoby bliskiej, Na koszty te składają się: wydatki związane z pobytem poszkodowanego w szpitalu, koszty wizyt lekarskich, koszty zakupu leków, specjalnego odżywiania, opieki pielęgniarskiej, rehabilitacji, zakupu sprzętu medycznego: materacy przeciwodleżynowych, wózka inwalidzkiego.

Odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala

Odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala (Państwa i Państwa rodziny), lekarza, rehabilitanta, koszty te również stanowią element szkody często potrafią sięgać pokaźnych kwot, zwłaszcza gdy koniecznym jest przeprowadzenie intensywnej, codziennej rehabilitacji. Także w tej sytuacji nie powinno być wątpliwości, iż zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie odpowiadające tak poniesionym kosztom.

Odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji

Odszkodowanie za koszty leczenia, rehabilitacji jakie ponieśliście Państwo w związku z wypadkiem, niewątpliwie nie zawsze możliwym jest skorzystanie z publicznej służby zdrowia NFZu, lub tez kolejki oczekiwania są tak długie, iż dla własnego zdrowia i komfortu zasadnym jest rozpoczęcie leczenia u prywatnego specjalisty lub fizykoterapeuty. W tych sytuacjach nie ma większych wątpliwości, iż podmiot odpowiedzialny za wypadek, czy tez ubezpieczyciel ma obowiązek dokonać refundacji tych kosztów osobie poszkodowanej. W tym zakresie wchodzi także odszkodowanie za zakup sprzętu medycznego potrzebnego w procesie leczenia, jak urządzenia do rehabilitacji, wózek inwalidzki, materace przeciwodleżynowe.


Odszkodowanie za koszty dojazdu do szpitala

Odszkodowanie za koszty poniesione na dojazdy do szpitala (Państwa i Państwa rodziny), lekarza, rehabilitanta, koszty te również stanowią element szkody często potrafią sięgać pokaźnych kwot, zwłaszcza gdy koniecznym jest przeprowadzenie intensywnej, codziennej rehabilitacji. Także w tej sytuacji nie powinno być wątpliwości, iż zakład ubezpieczeń powinien wypłacić odszkodowanie odpowiadające tak poniesionym kosztom.


Odszkodowanie za koszty leczenia zagranicą

Jeżeli w Polsce nie jest możliwe przeprowadzenie danej procedury medycznej a jej przeprowadzenie jest konieczne dla leczenia osoby poszkodowanej lub dla polepszenia jej stanu zdrowia, to możliwe jest uzyskanie odszkodowania lub nawet wyłożenia z góry tych kosztów przez ubezpieczyciela.


Odszkodowanie za utracone zarobki

Bardzo często wypadek będący źródłem powstania uszczerbku na zdrowiu wyłącza na jakiś czas poszkodowanego z możliwości pracy, czy prowadzenia działalności gospodarczej. W tej sytuacji osobie poszkodowanej przysługuje odszkodowanie odpowiadające utraconym zarobkom, czy z utraconym hipotetycznie zyskiem.


Renta z tytułu ponoszenia zwiększonych kosztów życia

Wypadek będący źródłem powstania uszczerbku na zdrowiu może skutkować koniecznością ponoszenia stałych wydatków, kosztów związanych z leczeniem, rehabilitacja. Wówczas poszkodowanemu może zostać przyznana renta wypłacana w stałej miesięcznej wysokości.


Renta z tytułu utraconych zarobków

Wypadek łączący się z niemożliwością świadczenia pracy lub prowadzenia działalności gospodarczej, skutkować może utratą comiesięcznego dochodu w całości lub części. Wówczas ubezpieczyciel lub sąd może przyznać stałą miesięczne rentę odpowiadającą utraconym zarobkom. Poszkodowany może również otrzymać świadczenie w postaci dożywotniej lub tymczasowej renty, jeżeli w wyniku uszczerbku na zdrowiu pogorszeniu uległy jego perspektywy na przyszłość. Przykładem może być utrata sprawności fizycznej pogorszenie wyglądu, jeśli cechy te miały istotny wpływ na rozwój i możliwości jego kariery.

Adwokat Jelenia Góra – sprawa o odszkodowanie i zadośćuczynienie

Sprawy o odszkodowanie nie  należą do prostych i niejednokrotnie to długotrwała  batalia sądowa. Praktyka zakładów ubezpieczeń zmierza często do maksymalnego zaniżania należnego świadczenia. Wiele osób, którym przysługuje odszkodowanie i zadośćuczynienie w obawie przed długotrwałym procesem sądowym, nie walczy o należne im roszczenia. Poddają się po pierwszej odmowie zakładu ubezpieczeń, który właśnie na to liczy.

Jeżeli uważasz, że należy Ci się odszkodowanie powypadkowe lub komunikacyjne, a zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty, zapraszam do skorzystania z pomocy mojej kancelarii adwokackiej w Jeleniej Górze.