Prawo cywilne
Adwokat Jelenia Góra

Kancelaria Adwokacka Piotra Dorniaka w Jeleniej Górze specjalizuje się w pomocy prawnej z  zakresu szeroko rozumianego prawa cywilnego. Oferujemy profesjonalne doradztwo i wsparcie merytoryczne oparte na doświadczeniu – we wszystkich polach aktywności związanych z szeroko pojmowanym prawem cywilnym.

Jako adwokat udzielam pomocy prawnej zarówno na rzecz klientów indywidualnych (osób fizycznych ) jak i podmiotów gospodarczych. W ramach świadczonej pomocy prawnej pomagam rozwiązywać szereg pojawiających się problemów dotyczących najczęściej prawa zobowiązań, w tym dużej mierze dotyczących umów, prawa spadkowego, jak i również poniesionych nakładów, współwłasności, posiadania, bezumownego korzystania czy przedawnienia, bezpodstawnego wzbogacenia, świadczenia nienależnego, skargi pauliańskiej i szeregu innych kwestii prawnych.
Reprezentuję klientów w sprawach cywilnych przed sądami wszystkich instancji na terenie Jeleniej Góry oraz całego kraju.

Prawo cywilne składa się z kilku działów:

 • ogólnego, obejmującego, m.in. ustalenie zdolności do czynności prawnych, kwestie całkowitego i częściowego ubezwłasnowolnienia,
 • prawa rzeczowego – regulującego kwestie związane z prawem własności oraz innych praw do rzeczy i zwierząt,
 • prawa spadkowego – regulującego kwestię przejścia praw po osobie zmarłej,
 • prawa rodzinnego – dotyczącego kwestii wynikających ze stosunków rodzinnych,
 • prawa zobowiązań – regulującego formy wymiany dóbr i usług, czyli wszelkiego rodzaju usługi czy też dobra, które potrafią przedstawić pewną wartość majątkową

Kancelaria Adwokacka Piotra Dorniaka w Jeleniej Górze prowadzi postępowanie cywilne, które obejmuje m.in.:

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie, analizowanie oraz opiniowanie umów
 • reprezentowanie klientów przed sądami i urzędami,
 • monitorowanie i reprezentowanie klientów w postępowaniach egzekucyjnych przed komornikami,
 • reprezentowanie poszkodowanych przed ubezpieczycielami i dochodzenie roszczeń z umowy ubezpieczenia (odszkodowanie, zadośćuczynienie),
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa spadkowego (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku, dział spadku, zachowek oraz doradztwo w zakresie sporządzania testamentów),
 • udział w negocjacjach i rokowaniach między stronami,
 • postępowania mediacyjne, w tym 500+,
 • sporządzanie różnego rodzaju pism przedprocesowych oraz procesowych, w tym m.in.: wezwanie do zapłaty, wypowiedzenie umowy, odstąpienie od umowy, rozwiązanie umowy, itd.,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym m.in.: pozwów, wniosków w postępowaniu nieprocesowym, wniosków o zawezwanie do próby ugodowej, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazów zapłaty, sprzeciwów od wyroków zaocznych, środków odwoławczych (apelacji, zażaleń, skarg), wniosków o zabezpieczenie, wniosków o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Najczęstsze sprawy z zakresu prawa cywilnego to:

 • roszczenia z umów np. o zapłatę, z tytułu niewykonania albo niewłaściwego wykonania umowy, rękojmia, gwarancja,
 • odszkodowania z tytułu szkody na osobie albo mieniu,
 • odszkodowania z umów ubezpieczenia, np. zaniżone odszkodowanie, najem pojazdu zastępczego z OC sprawcy,
 • zadośćuczynienie np. za śmierć osoby najbliższej, za krzywdę w postaci cierpień wynikających z uszkodzenia ciała,
 • zasiedzenie,
 • zniesienie współwłasności,
 • eksmisja,
 • odwołanie darowizny.
 • stwierdzenie nabycia spadkudział spadku,
 • zachowek,
 • zasiedzenie,
 • ustanowienie służebności,
 • ubezwłasnowolnienie,
 • wyjawienie majątku,
 • upadłość konsumencka.

Przed podjęciem się danej sprawy przeprowadzam szczegółową analizę wszystkich towarzyszących jej okoliczności. W razie potrzeby udzielam klientom profesjonalnych porad prawnych, proponując im adekwatne w danych okolicznościach rozwiązanie problemu.

Adwokat Piotr Dorniak Jelenia Góra Sprawy Cywilne


Pomoc prawna – zakres usług

Jako doświadczony adwokat proponuję profesjonalne wsparcie prawnicze. Ofertę usług kieruję zarówno do osób prywatnych, jak i przedsiębiorców, na których rzecz świadczę kompleksową pomoc z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego. Zajmuję się m.in. przygotowywaniem projektów umów i opiniowaniem już istniejących treści. Reprezentuję interesy klienta w procesach sądowych dotyczących spraw natury cywilistycznej. W ramach moich kompetencji mieści się wstępne opracowywanie koncepcji prowadzenia sporu oraz sporządzanie różnego rodzaju pism procesowych, w tym m.in. skarg kasacyjnych, zażaleń oraz apelacji, a także pozwów (np. o zapłatę) i wniosków dowodowych.

Podejmę się reprezentowania Państwa interesów przed sądami wszystkich szczebli. Dysponuję doświadczeniem w prowadzeniu postępowań uproszczonych, egzekucyjnych, nakazowych, upominających i zabezpieczających. Uczestniczę także w imieniu klienta w rozprawach egzekucyjnych przed komornikiem. Na bieżąco monitoruję przebieg toczącego się procesu, dopasowując strategię działania do aktualnych okoliczności. Dokładam wszelkich starań, aby w określonym przypadku zapadł korzystny dla klienta wyrok.

Zakres prowadzonych spraw

Z mojej strony mogą Państwo liczyć na kompleksową pomoc w różnych sprawach z zakresu prawa cywilnego. Dotyczy to przede wszystkim postępowań o zapłatę i zasiedzenie, a także o naruszenie posiadania. Biorę aktywny udział również w postępowaniach o eksmisję i zniesienie współwłasności oraz o wynagrodzenie z tytułu bezprawnego korzystania z rzeczy.

Ile kosztuje prowadzanie sprawy ?

Koszt pomocy prawnej adwokata w sprawie cywilnej jest zależny od wielu czynników, takich jak np. stopień skomplikowania sprawy. Aby to ustalić prawnicy w Kancelarii muszą zapoznać się z dokumentami sprawy. Koszt podstawowej porady prawnej w zakresu prawa cywilnego zaczyna się od 200 zł. W sprawach odszkodowawczych z zakresu szkód komunikacyjnych z OC sprawcy analizy akt sprawy dokonujemy za darmo.

Służę profesjonalną pomocą w ramach porad prawnych, jak i w charakterze pełnomocnika klientów w toczących się przed sądami cywilnymi procesach. Podchodzę indywidualnie do każdej sprawy, starając się rozwiązać problemy natury prawnej.