Co powinieneś wiedzieć o rozwodzie – Adwokat do spraw rozwodowych Jelenia Góra

Co powinieneś wiedzieć o rozwodzie

rozwod adwokat jelenia gora

rozwod adwokat jelenia gora

Jako adwokat do spraw rozwodowych świadczę w Jeleniej Górze usługi na rzecz stron planujących formalne zakończenie małżeństwa. Sąd orzeka rozwód, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia, czyli taki rozkład, gdy można przypuszczać, że już do siebie nie wrócą i nie ma szans na ratowanie małżeństwa. Zupełny rozkład pożycia oznacza, że pomiędzy małżonkami nie ma już więzi duchowych i fizycznych i gospodarczych, a więc nie mogą się porozumieć, nie współżyją ze sobą i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Jak napisać pozew o rozwód

Chcąc złożyć pozew o rozwód, należy pamiętać, iż musi on spełniać ogólne warunki pisma procesowego. W pozwie przygotowanym przez adwokata do spraw rozwodowych precyzyjnie określa się żądania pozwu, tj. czego się domaga strona powodowa. Najczęstsze wnioski formalne pozwu rozwodowego przygotowywane w kancelarii w Jeleniej Górze:

 • orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie drugiego małżonka lub bez orzekania o winie,
 • orzeczenie o władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi stron (pozbawienie, ograniczenie lub pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom),
 • orzeczenie o alimentach na rzecz dzieci,
 • orzeczenie, z którym rodzicem zamieszkają dzieci,
 • orzeczenie o kontaktach małoletnich dzieci z drugim rodzicem,
 • orzeczenie o alimentach na swoją rzecz;
 • orzeczenie o podziale majątku wspólnego,
 • orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,
 • orzeczenie o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Jako adwokat do spraw rozwodowych biorę na siebie odpowiedzialność za sporządzenie pozwu i jego złożenie w sądzie.

Rozwód a dzieci

Na skutek rozwodu nie może ucierpieć dobro małoletnich dzieci. Jednakże w tym przypadku każda sytuacja jest oceniana indywidualnie. Sąd będzie badał czy przypadkiem utrzymanie dotychczasowego stanu, czyli małżeństwa, nie byłoby dla dzieci bardziej korzystne. Podczas procesu o rozwód, w którym uczestniczy adwokat do spraw rozwodowych, sąd bada stosunek rodziców do dzieci, stan rozwoju psychofizycznego dziecka, jego stan zdrowia. W sytuacji, gdzie do ustalenia pewnych faktów potrzebna jest wiedza specjalistyczna, sąd powołuje biegłego w celu wydania stosownej opinii.

Zasady współżycia społecznego

Rozwód nie może nastąpić, jeżeli jego orzeczenie byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Przykładem takiej sytuacji może być ciężka choroba jednego z małżonków, gdzie brak opieki mógłby spowodować zagrożenie dla jego życia i zdrowia. Podobnie, gdy jedno ze współmałżonków w trakcie trwania związku zajmowało się domem i dziećmi, a drugie zarabiało na utrzymanie rodziny.

Rozwód z winy, czy bez orzekania o winie

Rozwód nie może nastąpić, gdy żąda go małżonek wyłącznie winny rozpadu małżeństwa. Jako adwokat wyjaśniam, że zasada ta wynika z art. 56 § 3 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego „Rozwód nie jest (…) dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia, chyba że drugi małżonek wyrazi zgodę na rozwód albo że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego”. Przykładem takiej sytuacji może być zdrada małżeńska męża i związanie się z inną kobietą. Mąż chcąc rozpocząć nowe życie, składa pozew o rozwód a żona odmawia jego udzielenia twierdząc, iż wciąż kocha męża. Przyjmując hipotetycznie brak innych okoliczności komplikujących postępowanie, to w tym przypadku żona nie zawiniła rozkładu pożycia i przy braku jej zgody, sąd uzna że odmowa wyrażenia zgody na rozwód nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego i z tych wszystkich względów oddali powództwo w oparciu o art. 56 § 3 k.r.o. Oczywiście w takiej sytuacji sąd również bada, czy odmowa udzielenia zgody na rozwód nie jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Dlatego też każda sytuacja jest oceniana indywidualnie. Sąd orzeka o winie małżonka, ale może z tego zrezygnować na zgodny wniosek małżonków przygotowany przez adwokata i orzec formalne zakończenie małżeństwa bez orzekania o winie któregokolwiek z nich. To od strony powodowej zależy o co zawnioskuje w pozwie. Co może stanowić o winie przy postępowaniu o rozwód, przykładowo:

 • zdrada (także z osobą tej samej płci) lub jej pozory
 • agresja, w tym również słowna, przemoc fizyczna i psychiczna,
 • pijaństwo
 • brak wzajemnej troski, nieudzielenie pomocy, porzucenie w potrzebie,
 • odmowa współżycia,
 • częste opuszczanie wraz z dzieckiem wspólnego domu i wyjazdy do rodziców nie spowodowane zachowaniem małżonka,
 • zaniedbywanie rodziny i nie przyczynianie się do zaspokajania potrzeb rodziny,
 • brak pomocy w wychowaniu dzieci,
 • niechęć do podjęcia pracy zarobkowej pomimo istnienia takiej możliwości, o ile współmałżonek na zwracał uwagę na to uwagę i domagał się podjęcia pracy
 • odmawianie środków utrzymania współmałżonkowi,
 • nadmierne uzależnienie wobec rodziców kosztem relacji z współmałżonkiem

Jeżeli tylko jeden małżonek złożył wniosek o orzeczenie rozwodu z orzeczeniem o winie, sąd zobowiązany jest prowadzić postępowanie dowodowe także na okoliczność zawinienia obojga małżonków. Z kolei, jeżeli jeden z małżonków żąda orzeczenia separacji a drugi rozwodu a żądanie tego drugiego jest uzasadnione, sąd orzeka rozwód.

Rozwód a władza rodzicielska i wspólne mieszkanie

Sąd orzeka również o władzy rodzicielskiej nad dziećmi stron. Może ją powierzyć obojgu rodzicom, może również ograniczyć władzę rodzicielską jednego z rodziców. W wyroku rozwodowym sąd w odpowiedzi na pismo złożone przez adwokata orzeka również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania a na wniosek małżonków, postanawia również o podziale majątku wspólnego małżonków, jak również może orzec o eksmisji małżonka.

Jak złożyć pozew o rozwód – adwokat Jelenia Góra

Sprawy rozwodowe prowadzą sądy okręgowe. Pozew o rozwód należy złożyć w sądzie, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania, ale pod warunkiem, że choć jedno z nich cały czas tam mieszka. Przykładowo, jeżeli ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania małżonków była Jelenia Góra lub okolice i jeden z małżonków wciąż tam zamieszkuje, sądem właściwym będzie Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze.

Ile kosztuje rozwód

Koszty reprezentacji adwokata do spraw rozwodowych to zawsze indywidualna kwestia. Wysokość opłaty uzależniona jest od rodzaju konfliktu, czy jest to pozew z orzeczeniem o winie czy bez, czy w grę wchodzą alimenty itp. Opłata sądowa od pozwu o rozwód wynosi 600 zł. Jeżeli pozew zostanie orzeczony bez orzekania o winie no to wtedy sąd nam zwróci, połowę tej opłaty, czyli 300 zł. Oczywiście jeżeli małżonek składający pozew znajduje się w trudnej sytuacji finansowej i nie ma pieniędzy, może złożyć wniosek o zwolnienie od opłaty do wniosku.

Adwokat do spraw rozwodowych Jelenia Góra

Podczas konsultacji z adwokatem do spraw rozwodowych z naszej Kancelarii w Jeleniej Górze dowiecie się Państwo m.in.: czy zaistniały być pozytywne przesłanki rozwodu, czy brak jest negatywnych przesłanek do orzeczenia rozwodu, czy istnieją podstawy do orzeczenia separacji, kiedy sąd nie orzeknie rozwodu, jakie elementy maja wpływ na wysokość alimentów, jak prawidłowo napisać pozew rozwodowy. Nasza Kancelaria Adwokacka prowadząc sprawę rozwodową pomoże na każdym etapie postępowania sądowego. Działając w imieniu strony powodowej lub pozwanej sporządzi prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami pozew o rozwód lub odpowiedź na pozew. Zapraszam do kontaktu z moją Kancelarią Adwokacką, która zajmuje się sprawami rozwodowymi m.in. w Jeleniej Górze, odpowiem na Państwa pytania oraz postaram się rozwiać wszystkie wątpliwości związane z tematyką rozwodową.

POMOC ADWOKATA

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną