Sprawy rozwodowe — adwokat — Jelenia Góra — Pozew 👨‍⚖️📄

Pozew o rozwód

pozew o rozwód, adwokat jelenia góra sprawy rozwodowe rozwód jelenia góra

rozwod a 1 e1660895530232

Pozew o rozwód — co należy wiedzieć przed jego złożeniem?

Przygotowanie pozwu rozwodowego to skomplikowany proces, który wymaga dogłębnej analizy i odpowiedniego przygotowania, szczególnie w kontekście prawnym. W tym artykule przedstawiamy kluczowe aspekty, które każdy powód powinien rozważyć przed podjęciem kroków prawnych, z pomocą doświadczonego adwokata, specjalizującego się w sprawach rozwodowych. Omówimy jakie elementy prawno — finansowe należy rozważyć przed złożeniem pozwu. Prześledzimy także jak podzielić opiekę nad wspólnymi dziećmi, jakie dokumenty należy przygotować, jak określić przyczynę rozwodu, czy dopasować strategię prawną do sprawy. Twoje interesy zarówno w trakcie procesu rozwodowego, jak i w jego długoterminowych konsekwencjach. To obejmuje negocjacje w sprawie podziału majątku, ustalenia warunków opieki nad dziećmi.

Całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Aby Sąd orzekł zgodnie z naszym żądaniem zawartym w pozwie, a zatem by doszło do rozwiązania małżeństwa przez rozwód, między małżonkami musi nastąpić tzw. zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy między małżonkami nie ma już żadnych uczuć, nie obcują oni ze sobą fizycznie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Nasi adwokaci specjalizujący się w sprawach rozwodowych w Jeleniej Górze podkreślają, że dla uznania rozkładu pożycia za trwały, stan ten musi utrzymywać się przez minimum kilka miesięcy, bez widocznych szans na jego zmianę. Jeżeli sąd nabierze co do tego wątpliwości, może odmówić wydania orzeczenia rozwiązującego nasze małżeństwo. Nawet jeśli ostatecznie uda nam się uzyskać rozwód, z pewnością nie nastąpi to szybko, zaś postępowanie rozwodowe znacznie się wydłuży. Brak jednoznaczności w tej kwestii może prowadzić do wydłużenia procesu rozwodowego i w skrajnych przypadkach do odmowy rozwiązania małżeństwa przez sąd.

Zgodność rozwodu z zasadami współżycia społecznego

Rozwód nie zawsze jest zgodny z zasadami współżycia społecznego, co może skutkować jego odrzuceniem przez sąd. Jest to sytuacja rzadka, lecz możliwa, na przykład gdy rozwód wnosi małżonek, który swoim zachowaniem (np. zdradą) przyczynił się do rozpadu małżeństwa. W przypadku, gdy drugi z małżonków jest niewinny, nie życzy sobie rozwodu i cierpi na poważne choroby, sąd może uznać rozwód za niewłaściwy, ponieważ naruszałby moralne i obyczajowe normy zachowania między ludźmi. Adwokaci w Jeleniej Górze zajmujący się sprawami rozwodowymi podkreślają, że w takich przypadkach konieczne jest szczegółowe przygotowanie sprawy, aby chronić prawa obu stron.

Pozew o rozwód, a orzekanie o winie

Sąd orzekając rozwód, na żądanie strony lub stron postępowania określa, który z małżonków ponosi winę za rozpad małżeństwa. Może jednak tego zaniechać na zgodne żądanie małżonków. Możliwe są następujące rozstrzygnięcia sądu:

Rodzaj orzeczenia co do winy ma znaczenie dla innych elementów dotyczących poniekąd spraw rozwodowych, takich jak ewentualne alimenty na małżonka. W przypadku rozwodu z wyłącznej winy jednego z małżonków, postępowanie sądowe będzie długotrwałe, zazwyczaj znacznie dłuższe niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Adwokat Jelenia Góra — sprawy rozwodowe

W kontekście rozwodów w Jeleniej Górze i nie tylko, profesjonalna pomoc prawna jest kluczowa. Adwokat zajmujący się sprawami rozwodowymi zapewni nie tylko kompleksowe wsparcie prawne, ale również pomoże w zrozumieniu i zastosowaniu zasad współżycia społecznego w konkretnym przypadku rozwodowym. To ważne, aby wszystkie działania były zgodne z prawem i normami moralnymi, co zwiększa szanse na pozytywne zakończenie sprawy rozwodowej. Przygotowanie do sprawy rozwodowej i zrozumienie wszystkich aspektów prawnych, w tym zgodności rozwodu z zasadami współżycia społecznego, jest kluczowe. Warto skorzystać z usług doświadczonego adwokata, który pomoże przejść przez ten trudny proces, zapewniając pełne wsparcie prawne i dbając o interesy klienta.

Pozew rozwodowy — dodatkowe wnioski

W pozwie rozwodowym, poza żądaniem rozwiązania małżeństwa, można zawrzeć również dodatkowe wnioski. Poniżej omówione są najważniejsze z nich, które warto uwzględnić, szczególnie w kontekście ochrony interesów małoletnich dzieci oraz zabezpieczenia swoich praw.

Kwestie dotyczące małoletnich dzieci stron podczas rozwodu

Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, w pozwie o rozwód istotne jest określenie, jak ma być sprawowana władza rodzicielska. Możliwości obejmują:

 • Pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom
 • Powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej powodowi, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka
 • Pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej
 • Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej
 • Kontakty z dziećmi

W pozwie rozwodowym warto również precyzyjnie określić, jak mają wyglądać kontakty z dziećmi rodzica, który nie będzie z nimi mieszkał. Wskazanie konkretnych terminów i warunków spotkań może zapobiec przyszłym konfliktom i nieporozumieniom.

Alimenty na dzieci

Kolejnym kluczowym elementem, który powinien znaleźć się w pozwie rozwodowym, jest ustalenie wysokości alimentów na dzieci, jakie ma płacić rodzic, który nie będzie sprawował nad nimi bieżącej opieki. Warto określić tę kwotę w sposób precyzyjny, biorąc pod uwagę wszystkie potrzeby dziecka, takie jak edukacja, zdrowie, zajęcia dodatkowe, oraz koszty codziennego utrzymania. Skorzystanie z pomocy adwokata w sprawach rozwodowych w Jeleniej Górze może znacząco ułatwić cały proces. Adwokat zajmujący się sprawami rozwodowymi nie tylko pomoże w przygotowaniu pozwu rozwodowego, ale także zadba o to, aby wszystkie dodatkowe wnioski były zgodne z przepisami prawa i odpowiednio zabezpieczały interesy klienta oraz jego dzieci.

Uregulowanie sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, w pozwie o rozwód warto zawrzeć wniosek o uregulowanie sposobu korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim rozwiedzionych małżonków. Takie rozwiązanie może pomóc uniknąć konfliktów i nieporozumień, zapewniając jasne zasady współdzielenia przestrzeni życiowej.

Przykładowe regulacje dotyczące wspólnego mieszkania:

 • Podział mieszkania na określone strefy, w których każdy z małżonków będzie mógł przebywać
 • Ustalenie harmonogramu korzystania z pomieszczeń wspólnych, takich jak kuchnia czy łazienka
 • Określenie zasad dotyczących wizyt gości, korzystania z urządzeń domowych oraz utrzymania porządku
 • Korzyści z uregulowania sposobu korzystania ze wspólnego mieszkania

Uregulowanie tych kwestii w pozwie o rozwód może znacząco wpłynąć na komfort życia obojga małżonków oraz na relacje z dziećmi, jeśli są obecne w rodzinie. Skorzystanie z pomocy adwokata w Jeleniej Górze specjalizującego się w sprawach rozwodowych może zapewnić, że wszystkie aspekty zostaną dokładnie przeanalizowane i ujęte w pozwie.

Wniosek o zasądzenie alimentów na małżonka

Alimenty w przypadku rozwodu bez orzekania o winie

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, każdy z małżonków może żądać od drugiego środków utrzymania (alimentów), ale tylko w sytuacji, gdy popadnie w niedostatek. Niedostatek oznacza brak dostatecznych własnych środków utrzymania, które mogłyby zaspokoić usprawiedliwione potrzeby. Jednakże zauważyć należy, iż w tym wypadku sąd bierze pod uwagę nie aktualne zarobki, lecz możliwości zarobkowe wnioskującego o zasądzenie alimentów.

Alimenty przy wspólnej winie rozkładu pożycia

Podobnie, jeśli obie strony są winne rozkładu pożycia, każdy z małżonków może ubiegać się o alimenty w przypadku niedostatku. W takich sytuacjach sąd bada, czy istnieje realna potrzeba przyznania alimentów, oraz ustala ich wysokość w oparciu o sytuację materialną obu stron.

Alimenty w przypadku wyłącznej winy jednego z małżonków

Jeżeli sąd uzna, że tylko jedna ze stron zawiniła w rozpadzie małżeństwa, sytuacja wygląda inaczej. „Niewinny” małżonek może żądać alimentów nawet wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku. Wystarczy, że rozwód spowoduje istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej – gdy standard życia po rozwodzie pogorszy się w stosunku do tego, jaki istniał w czasie trwania małżeństwa.

Wniosek o podział majątku wspólnego podczas rozwodu

Niekiedy w toku sprawy rozwodowej (w wyroku rozwodowym) możliwe jest również dokonanie podziału wspólnego majątku. Sąd może podjąć taką decyzję wyjątkowo i tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. W praktyce, taki podział jest możliwy wtedy, gdy małżonkowie zgadzają się co do sposobu jego dokonania. Jeżeli chcemy uniknąć odrębnego postępowania i jesteśmy zgodni co do sposobu podziału majątku, możemy zawrzeć taki wniosek w pozwie rozwodowym. To rozwiązanie jest z pewnością szybsze niż podział majątku w oddzielnym postępowaniu.

Podział majątku w ramach postępowania rozwodowego jest tańszy, ponieważ nie wiąże się z koniecznością uiszczenia kolejnej opłaty za odrębny wniosek o podział majątku.

Jak złożyć wniosek o podział majątku wspólnego?

W pozwie rozwodowym należy jasno określić sposób podziału majątku wspólnego, który został uzgodniony przez obie strony. Warto skonsultować się z adwokatem z Jeleniej Góry specjalizującym się w sprawach rozwodowych, aby wniosek był prawidłowo sformułowany i zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.

Zabezpieczenie na czas trwania postępowania rozwodowego

Sporządzając pozew o rozwód, można zawrzeć w nim również wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania takich kwestii jak miejsce zamieszkania małoletnich dzieci, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, uregulowanie kontaktów pozwanego z dziećmi, czy alimenty na rzecz małoletniego dziecka.

Zakres wniosku o zabezpieczenie może obejmować takie aspekty jak:

 • Miejsce zamieszkania małoletnich dzieci — określenie, z którym rodzicem będą mieszkać dzieci w czasie trwania postępowania rozwodowego.
 • Władza rodzicielska — ustalenie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi.
 • Kontakty z dziećmi — uregulowanie kontaktów rodzica, który nie sprawuje codziennej opieki, z dziećmi.
 • Alimenty — wysokość alimentów na rzecz małoletniego dziecka, które powinien płacić rodzic niesprawujący codziennej opieki.

Jak napisać pozew o rozwód?

Pozew rozwodowy powinien składać się z następujących elementów:

Oznaczenie sądu, do którego jest kierowany

Pozew o rozwód składamy do sądu okręgowego. Zasadą jest kierowanie pozwu rozwodowego do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, pod warunkiem że choć jedno z nich w tym okręgu ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli brak jest takiej podstawy, właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. W ostateczności, jeżeli i tej podstawy nie ma, sąd miejsca zamieszkania powoda.

Oznaczenie stron postępowania

W każdym pozwie, również rozwodowym, należy podać dane swoje oraz strony pozwanej (w tym przypadku drugiego małżonka), tj.: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, oraz PESEL powoda. To ważne, aby adwokat z Jeleniej Góry specjalizujący się w sprawach rozwodowych dokładnie sformułował te informacje.

Petitum

Petitum to część pozwu, z której wynika, czego powód domaga się w postępowaniu sądowym. W przypadku rozwodu będzie to przede wszystkim żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Dodatkowo można wskazać, czy rozwód ma zostać orzeczony z winy którejkolwiek ze stron. W petitum możemy również zawrzeć dodatkowe wnioski, takie jak alimenty, podział majątku czy kwestie dotyczące dzieci.

Uzasadnienie

Uzasadnienie to część pozwu, w której należy przytoczyć argumenty na poparcie żądań zawartych w petitum. Konieczne jest wskazanie okoliczności faktycznych, które uzasadniają nasze żądania. Dodatkowo należy przedstawić dowody na poparcie tych faktów, np. zdradę małżonka, i załączyć odpowiednie dowody, takie jak wiadomości SMS czy zeznania świadków. Nasz adwokat z Jeleniej Góry może pomóc w sformułowaniu solidnego uzasadnienia.

Podpis

Na końcu pisma należy złożyć własnoręczny (niekomputerowy!) podpis. Jest to obowiązkowy element każdego pozwu.

Załączniki

Na zakończenie należy wymienić załączniki, które dołączamy do pozwu. Będą to przede wszystkim:

 • Potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu (wynosi 600 zł).
 • Odpis skrócony aktu małżeństwa.
 • Odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci stron.
 • Dokumenty (dowody), na które powoływano się w treści pozwu.
 • Odpis pozwu wraz z załącznikami (pozew należy przygotować w trzech egzemplarzach: dwa składamy w sądzie – jeden dla sądu, drugi dla strony pozwanej, trzeci egzemplarz zostawiamy sobie).

Informacja o mediacji

Zgodnie z art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c., w pozwie należy zawrzeć informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu. W przypadku braku takich prób, należy wyjaśnić przyczyny ich niepodjęcia. Najlepiej umieścić tę informację po petitum, a przed uzasadnieniem. Sporządzenie poprawnego pozwu o rozwód może być skomplikowane, dlatego warto skonsultować się z adwokatem biegłym w sprawach rozwodowych, aby mieć pewność, że wszystkie elementy są prawidłowo uwzględnione i pozew zostanie przyjęty przez sąd.

Pozew o rozwód – samodzielnie czy z pomocą prawnika?

Chociaż pozew rozwodowy można sporządzić samodzielnie, zlecenie przygotowania tego pisma adwokatowi przynosi wiele korzyści. Przede wszystkim, posiadanie prawnika w sprawie rozwodowej gwarantuje prawidłowe przygotowanie niezbędnych dokumentów, jakie należy przedłożyć w sądzie. Profesjonalista będzie również w stanie lepiej ocenić, czy i jakie dodatkowe wnioski zawrzeć w pozwie rozwodowym.

Adwokat do spraw rozwodowych — korzyści z jego pomocy

Adwokat rozwodowy z Jeleniej Góry zapewni, że wszystkie dokumenty są kompletnie i poprawnie przygotowane, co zmniejsza ryzyko odrzucenia pozwu przez sąd z przyczyn formalnych. Adwokat oceni Twoją sytuację prawną i zaproponuje najlepsze rozwiązania, które mogą obejmować dodatkowe wnioski, takie jak alimenty, podział majątku czy uregulowanie władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Profesjonalna reprezentacja w sądzie to kolejna korzyść z posiadania prawnika. Adwokat rozwodowy z Jeleniej Góry skutecznie będzie bronił Twoich interesów przed sądem, co zwiększa szanse na pozytywny wynik sprawy.

Adwokat rozwodowy, czy samodzielne prowadzenie sprawy – Jelenia Góra

Jeżeli masz wątpliwości co do tego, co w Twojej sytuacji będzie najlepszym rozwiązaniem, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Adwokat do spraw rozwodowych pomoże Ci na każdym etapie – począwszy od wyboru optymalnego rozwiązania, przez sporządzenie niezbędnych pism procesowych (m.in. pozew o rozwód z winy lub bez winy, odpowiedź na pozew o rozwód, pozew o alimenty, wniosek o podział majątku), po reprezentację w sądzie. Sprawy rozwodowe są jednym z obszarów praktyki naszej Kancelarii. Zatem jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy prawnej w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy adwokata rozwodowego?

 • Adwokat rozwodowy posiada aktualną wiedzę prawną, co jest kluczowe w dynamicznie zmieniającym się środowisku prawnym.
 • Profesjonalista z doświadczeniem w sprawach rozwodowych wie, jak skutecznie poruszać się w systemie prawnym, co zwiększa szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.
 • Posiadanie adwokata minimalizuje stres związany z samodzielnym przygotowywaniem pozwu i reprezentacją przed sądem.
 • Każda sprawa jest inna, dlatego adwokat rozwodowy z Jeleniej Góry podejdzie indywidualnie do Twojej sytuacji, dostosowując strategię do Twoich potrzeb i okoliczności.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać profesjonalne wsparcie prawne w sprawach rozwodowych. Nasza kancelaria w Jeleniej Górze jest gotowa pomóc Ci przejść przez ten trudny proces z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

Potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej?

Wyślij wiadomość na adres kontakt@piotrdorniak.pl lub zadzwoń 887 887 995