Pozew o rozwód – Adwokat rozwodowy Jelenia Góra

Pozew o rozwód

rozwod a 1 e1660895530232

rozwod a 1 e1660895530232

Co należy wiedzieć przed złożeniem pozwu o rozwód

Z niniejszego artykułu dowiesz się, jak prawidłowo skonstruować pozew o rozwód, a więc jakie elementy powinien zawierać pozew rozwodowy, aby sąd go przyjął i rozpoznał naszą sprawę.

Zanim jednak do tego przejdziemy, omówione zostaną kwestie, które należy przeanalizować jeszcze przed przystąpieniem do sporządzania pozwu o rozwód. Jest to o tyle istotne, że ich zbagatelizowanie czy pominięcie, może negatywnie rzutować na pozostałe sprawy między małżonkami – tzw. okołorozwodowe (np. alimenty na małżonka), a w skrajnych przypadkach prowadzić nawet do oddalenia powództwa przez sąd.

Całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego

Aby Sąd orzekł zgodnie z naszym żądaniem zawartym w pozwie, a zatem by doszło do rozwiązania małżeństwa przez rozwód, między małżonkami musi nastąpić tzw. zupełny i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. Taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy między małżonkami nie ma już żadnych uczuć, nie obcują oni ze sobą fizycznie i nie prowadzą wspólnego gospodarstwa domowego.

Poza tym, że rozkład powinien nastąpić na wszystkich wskazanych płaszczyznach, musi być też trwały (przyjmuje się, że taki stan powinien trwać minimum kilka miesięcy). Jeżeli sąd nabierze co do tego wątpliwości, może odmówić wydania orzeczenia rozwiązującego nasze małżeństwo. Nawet jeśli ostatecznie uda nam się uzyskać rozwód, z pewnością nie nastąpi to szybko, zaś postępowanie rozwodowe znacznie się wydłuży.

Rozważając złożenie pozwu rozwodowego należy zatem odpowiedzieć sobie na pytanie, czy w naszym małżeństwie nastąpił zupełny rozkład pożycia małżeńskiego i czy jest on trwały (tj. czy stan taki trwa od dłuższego czasu i nie ma widoków na zmianę).

Zgodność rozwodu z zasadami współżycia społecznego

Oddalenie przez sąd powództwa w związku z uznaniem, że rozwód będzie naruszał zasady współżycia społecznego jest bardzo rzadkie, jednak może się zdarzyć. Przykładem jest sytuacja, gdy w małżeństwie z wieloletnim stażem pozew o rozwód składa małżonek wyłącznie winny rozpadu pożycia (który np. dopuścił się zdrady), natomiast drugi
z małżonków w ogóle nie ponosi winy, nie chce rozwodu, a ponadto jest przewlekle
i nieuleczalnie chory.

Orzekanie o winie

Co do zasady, sąd orzekając rozwód, orzeka także czy i który z małżonków ponosi winę rozpadu małżeństw. Jedynie na zgodne żądanie małżonków może tego zaniechać.

Możliwe są więc następujące rozstrzygnięcia sądu:

Należy mieć przy tym na uwadze, że rodzaj rozstrzygnięcia co do o winy, może mieć znaczenie dla innych spraw związanych z rozwodem – np. ewentualnych alimentów na małżonka, o czym będzie mowa w dalszej części artykułu.

Wnosząc o rozwód z wyłącznej winy małżonka, należy wiedzieć, że w tym przypadku postępowanie przez sądem będzie na pewno długotrwałe, zazwyczaj znacznie dłuższe niż w przypadku rozwodu bez orzekania o winie.

Dodatkowe wnioski przy rozwodzie

W pozwie rozwodowym, poza żądaniem rozwiązania małżeństwa, można zawrzeć również dodatkowe wnioski. Poniżej zostaną omówione najważniejsze z nich.

Kwestie dotyczące małoletnich dzieci stron. Jeżeli małżonkowie posiadają wspólne małoletnie dzieci, w pozwie o rozwód dobrze jest również określić w jaki sposób chcemy, aby była nad nimi sprawowana władza rodzicielska (pozostawienie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom,  powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej powodowi, z ograniczeniem władzy rodzicielskiej pozwanego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, pozbawienie pozwanego władzy rodzicielskiej, zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej), jak maja wyglądać kontakty z dziećmi rodzica, który nie będzie z nimi mieszkał, a także wysokość alimentów na dzieci, jakie ma płacić rodzic, który nie będzie sprawował nad nimi bieżącej opieki.

Sposób korzystania ze wspólnego mieszkania

Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, w pozwie o rozwód można wnieść również o uregulowanie sposobu korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego zamieszkiwania w nim rozwiedzionych małżonków.

Wniosek o zasądzenie alimentów na małżonka

W przypadku rozwodu bez orzekania o winie, każdy z małżonków może żądać od drugiego środków utrzymania (alimentów), ale tylko w sytuacji, gdy popadnie w niedostatek (brak w ogóle lub brak dostatecznych własnych środków utrzymania, które mogłyby zaspokoić usprawiedliwione potrzeby). Podobnie jest w przypadku, gdy obie strony są winne rozkładu pożycia.

Sprawa ewentualnych alimentów wygląda jednak inaczej, gdy sąd uzna, że tylko jedna ze stron zawiniła w rozpadzie małżeństwa. Wówczas „niewinny” małżonek może żądać alimentów nawet wtedy, gdy nie znajduje się w niedostatku. Wystarczy, że rozwód spowoduje istotne pogorszenie jego sytuacji materialnej, a więc gdy standard jego życia po rozwodzie pogorszy się w stosunku do tego, jaki istniał w czasie trwania małżeństwa.

Wniosek o podział majątku wspólnego

Niekiedy w toku sprawy rozwodowej (w wyroku rozwodowym), możliwe jest także dokonanie podziału wspólnego majątku. Sąd takiego podziału dokonuje jednak wyjątkowo i tylko wtedy, gdy nie spowoduje to nadmiernej zwłoki w postępowaniu rozwodowym. W praktyce taki podział będzie możliwy wtedy, gdy między małżonkami istnieje zgoda co do sposobu jego dokonania.

Zatem jeżeli chcemy uniknąć odrębnego postępowania i jesteśmy zgodni co do sposobu podziału naszego majątku, można w pozwie zawrzeć taki wniosek. Wskazane rozwiązanie jest z pewnością szybsze, a na pewno tańsze niż podział majątku w oddzielnym postępowaniu (osobne postępowanie wiąże się z koniecznością uiszczenia kolejnej opłaty – od wniosku o podział majątku; więcej na ten temat przeczytasz tutaj).

Wniosek o zabezpieczenie

Sporządzając pozew o rozwód można zawrzeć w nim również wniosek o zabezpieczenie na czas trwania postępowania takich kwestii jak miejsce zamieszkania małoletnich dzieci, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi, uregulowanie kontaktów pozwanego z dziećmi, czy alimenty na rzecz małoletniego dziecka.


Jak napisać pozew o rozwód

 Pozew rozwodowy powinien składać się z następujących elementów:

1. Oznaczenie sądu, do którego jest kierowany

Pozew o rozwód składamy do sądu okręgowego. Zasadą jest kierowanie pozwu rozwodowego do sądu okręgowego, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, ale tylko wówczas, gdy choć jedno z nich w tym okręgu ma jeszcze miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Jeżeli brak jest takiej podstawy to wyłącznie właściwym będzie sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej. W ostateczności, a więc jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

2. Oznaczenie stron postepowania

W każdym pozwie – również rozwodowym -należy podać dane swoje oraz strony pozwanej (w tym przypadku drugiego małżonka), tj.: imiona i nazwiska, adresy zamieszkania, PESEL powoda.

3. Petitum

To część pozwu, z której wynika, czego powód domaga się w postępowaniu sądowym – w tym przypadku będzie to przede wszystkim żądanie rozwiązania małżeństwa przez rozwód. Dodatkowo w tym miejscu można wskazać, czy rozwód ma zostać orzeczony z winy którejkolwiek ze stron. W petitum możemy również zawrzeć dodatkowe wnioski, o których była mowa powyżej.

4. Uzasadnienie

To część pozwu, w której należy przytoczyć argumenty na poparcie żądań, które zawarliśmy w petitum. Koniecznym jest zatem wskazanie okoliczności faktycznych (zdarzeń, faktów), które uzasadniają nasze żądania. Dodatkowo należy przedstawić dowody, za pośrednictwem których fakty te chcemy wykazać. Przykładowo, domagając się rozwiązania małżeństwa z wyłącznej winy naszego małżonka, wskazujemy fakty związane z jego winą w rozkładzie pożycia małżeńskiego – np. zdradę, a ponadto przedstawiamy dowody na ich poparcie – np. wiadomości sms, zeznania świadków, itp.

5. Podpis

Na końcu pisma należy złożyć własnoręczny (nie komputerowy!) podpis.

6. Załączniki

Ponadto na zakończenie należy wymienić załączniki (które jednocześnie dołączamy do pozwu!).

Będą to przede wszystkim:

  • potwierdzenie uiszczenia opłaty od pozwu (jest ona stała i wynosi 600 zł),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa,
  • odpis skrócony aktu urodzenia małoletnich dzieci stron,
  • dokumenty (dowody), na które powoływano się w treści pozwu,
  • odpis pozwu wraz z załącznikami (pozew wraz z załącznikami należy przygotować w trzech egzemplarzach: dwa składamy w sądzie – jeden jest przeznaczony dla sądu, który będzie rozpoznawał sprawę, drugi dla strony pozwanej, trzeci egzemplarz zostawiamy sobie – przy składaniu dokumentów w sądzie,na naszą prośbę umieszczona zostanie na nim prezentata – pieczątka z datą, która potwierdza wniesienie pisma do sądu w danym dniu)

Warto pamiętać też o tym, że zgodnie z treścią art. 187 § 1 pkt 3 k.p.c. w pozwie należy zawrzeć informację czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu, a w przypadku, gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich niepodjęcia. Najlepiej wskazaną informację zamieścić po petitum a przed uzasadnieniem.

Pozew o rozwód – samodzielnie czy z pomocą prawnika


Chociaż pozew rozwodowy można sporządzić samodzielnie, to zlecenie przygotowania tego pisma adwokatowi z pewnością może przynieść wiele korzyści. Zaletą posiadania prawnika w sprawie rozwodowej jest przede wszystkim gwarancja prawidłowego przygotowania niezbędnych dokumentów, jakie należy przedłożyć w sądzie. Profesjonalista będzie również w stanie lepiej ocenić, czy i jakie dodatkowe wnioski zawrzeć w pozwie rozwodowym.

 

Adwokat rozwodowy – Jelenia Góra

Jeżeli masz wątpliwości co do tego, co w Twojej sytuacji będzie najlepszym rozwiązaniem, zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią. Adwokat do spraw rozwodowych pomoże Ci etapie – począwszy od wyboru optymalnego rozwiązania, przez sporządzenie niezbędnych pism procesowych (m.in. pozew o rozwód z winy lub bez winy, odpowiedź na pozew o rozwód, pozew o alimenty, wniosek o podział majątku), po reprezentację w sądzie. Sprawy rozwodowe są jednym z obszarów praktyki naszej Kancelarii. Zatem jeżeli jesteś zainteresowany uzyskaniem pomocy prawnej w tym zakresie, zapraszamy do kontaktu.

 

POMOC ADWOKATA

1

Potrzebujesz pomocy prawnej adwokata?

2

Skontaktuj się z nami

3

Tel. 887 887 995

4

Przedstawimy Ci możliwe rozwiązania i szanse na wygraną